☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług geodezyjnych na terenie gminy Małkinia Górna w 2005 roku.

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro


Gmina Małkinia Górna, 07-320 Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, tel. 0-29 74-55-674 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług geodezyjnych na terenie gminy Małkinia Górna w 2005 roku .
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2005 roku .
Kryterium wyboru oferty: cena 100 % .
Wadium nie przewiduje się .
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, pok. nr 1.
Kopertę należy oznaczyć „Przetarg nieograniczony – usługi geodezyjne na terenie gminy Małkinia Górna – nie otwierać przed 24.01.2005 roku, godz. 11.00”.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2005 r. o godz. 10.00 .
Uprawniona do kontaktów z oferentami Elżbieta Przywoźna, pok. nr 2, w godz. 9.00 – 15.00.
Tel. /0-29/ 74-55-674 wewn. 43 .
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. /dz.U.Nr 19 z dnia 29.02.2004 r/ i nie podlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24, złożenie kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
Dokumenty przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 1 w godzinach 9.00 – 15.00.
Wytworzył:
Piotr Konferowicz
Udostępnił:
Małgorzata Biegaj
(2006-06-29 14:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Biegaj
(2006-06-29 14:36:33)
 
 
liczba odwiedzin: 3293570

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X