☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Grafika zawierająca herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa i rozbudowa ulicy Przedszkolnej na odcinku od km 0+392 do km 0+553 oraz do ulicy Leśnej i Nurskiej. Etap II w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górne


Ogłoszenie nr 558189-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.

Gmina Małkinia Górna: Przebudowa i rozbudowa ulicy Przedszkolnej na odcinku od km 0+392 do km 0+553 oraz do ulicy Leśnej i Nurskiej. Etap II w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
PROW 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, krajowy numer identyfikacyjny 54170100000000, ul. ul. Przedszkolna  1 , 07-320  Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (URL): www.malkiniagorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem kuriera, operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa ulicy Przedszkolnej na odcinku od km 0+392 do km 0+553 oraz do ulicy Leśnej i Nurskiej. Etap II w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej
Numer referencyjny: INT.271.03.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a. Branża drogowa, elektryczna, sanitarna (kanalizacja deszczowa). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych na jej podstawie, dotyczącej budowy dalszego odcinka drogi gminnej ulica Przedszkolna w Małkini Górnej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie ciągu komunikacyjnego ulicy Przedszkolnej z ulicą Leśna i drogą wojewódzką nr 694. Zakres planowanej inwestycji na odcinku I obejmuje przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ulicy Przedszkolnej z ulicą Leśną na czterowlotowe, wykonanie zjazdów na działkę o nr ewid. 1513/3 oraz połączenie dalszego odcinka ul. Przedszkolnej o nawierzchni gruntowej. Roboty w zakresie odcinka obejmują wykonanie nawierzchni jezdni szer. 6,0m, obustronnych chodników dla pieszych szer. 2,0m, wykonanie odwodnienia do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia w obrębie skrzyżowania z ulica Leśną. Prace na odcinku drugim obejmują ulicę Przedszkolną do zjazdów na ulicę Leśną oraz ulicę Nurską. Zakłada się wykonanie nawierzchni jezdni szer. 6,0m, obustronnego chodnika szer. 2,0 m, wykonanie odwodnienia do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w uwzględnieniem potrzeby zaprojektowania przepompowni. Włączenie ulicy Przedszkolnej z ulicą Nurską należy przewidzieć na zasadzie skrzyżowania zwykłego zgodnie z opinią UMWM w Warszawie. Przebudowa odcinka uwzględnia również przebudowę linii elektroenergetycznej wraz oświetleniem ulicy oraz przebudowę ogrodzeń na działkach nr ewid. 2786 , 2841, 2760 i 2765. Wykonawca podejmujący realizację zadania zobowiązany będzie do: \ - Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; - Sporządzenia opinii geotechnicznej; - Opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej: drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) i innej jeżeli będzie to konieczne lub spowodowane koniecznością likwidację ewentualnych kolizji, wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu, Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do realizacji. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych - Uzyskania pozwoleń wodno-prawnych (jeżeli będzie to konieczne); - Uzyskania decyzji środowiskowej (jeżeli będzie to konieczne); - Uzyskania pozwolenia na budowę; - Wykonanie robót budowlanych Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową. b. Branża sanitarna (kanalizacja sanitarna). Budowa kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz Decyzji pozwolenia na budowę. Przewidziano w tym etapie robót budowlanych do wykonania kanały: KG0, KG1, KG1.1, KG1.3, KG2, KG2.1, KT2 i KT8 oraz pompownie P2 i P8. Łącznie zaprojektowano 615,1 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200, 195,2 m kanalizacji tłocznej z rur PE100 DN75 i DN110 oraz 26 odgałęzienia z rur PVC DN160 o łącznej długości 136,4 m. W trakcie robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 694 (ul. Nurska), należy stosować się do warunków zawartych w decyzji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie nr 988/12/2016 z dn. 6 grudnia 2016r. - Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejszą decyzją), koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. - Przejścia poprzeczne sieci pod drogą wojewódzką wykonać metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. - Powierzchnię komór przeciskowych ograniczyć do niezbędnego minimum. Wykopy wygrodzić i oznakować. - Na odcinkach równoległych do osi jezdni sieć zlokalizować w maksymalnym zbliżeniu do granicy ewidencyjnej pasa drogowego z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącej infrastruktury technicznej . - W miejscu robót wykonywanych rozkopowo dokonać wymiany gruntu w wykopie wraz z zagęszczeniem warstwami do uzyskania wskaźnika I s = 1,0. Wyniki badań przedstawić w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce przed wykonaniem robót odtworzeniowych. - Zniszczony/rozebrany chodnik odtworzyć na całej szerokości, na całej długości wbudowanej sieci, wg katalogu konstrukcji zamieszczonym na stronie MZDW - www.mzdw.pl a. warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 6 cm b. podsypka cementowo - piaskowa 1 :4 grubości 3 cm c. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 ,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - Nie dopuszcza się wbudowania elementów uszkodzonych. W przypadku zniszczenia w czasie rozbiórki elementów betonowych obowiązek zakupu i wbudowania nowych spoczywa na inwestorze. - Pobocza gruntowe odtworzyć przez profilowanie i usypanie pobocza z kruszywa 0/31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu, na szerokości 1,5 m mierzonej od krawędzi jezdni na całej długości wbudowanej sieci. - Rowy przydrożne zniszczone przy wykonywaniu sieci odtworzyć przez wyprofilowanie dna i skarp rowów oraz rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą. - Tereny zielone zniszczone w trakcie budowy sieci wyprofilować, wykonać obsiew i humusowanie. - Włazy studni wykonywanych w chodniku i poboczy wyregulować do poziomu nawierzchni. - Naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.), - Zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi zachować minimalne odległości między istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi. - W przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane ponosi wnioskodawca. - Roboty podlegają zgłoszeniu do odbioru przez Rejon Drogowy Węgrów -Siedlce. - Wykonać inwentaryzację powykonawczą, jeden egzemplarz przekazać do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce. Dodatkowe informacje. Wytyczenie zakresu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót Przygotowanie rozliczenie końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego 8. Wykonania dokumentacji powykonawczej Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Realizacja powyższego zakresu prac musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w szczególności przepisów Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej. Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. Wykonawca zobowiązany jest również do: - usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem , - sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania zamówienia dla robót objętych PFU, - organizacji zaplecza budowy, zabezpieczenia budowy w trakcie realizacji robót; oraz przywrócenia terenu przyległego do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku powinien wskazać w ofercie zakres robót które będą wykonywać podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Wymagania stawiane Wykonawcy: ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń w całości, okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez Wykonawcę, przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno–Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Dane zawarte w Programie Funkcjonalno–Użytkowym stanowią wartości orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45111200-0
45232440-8
45232423-3
45231400-9
45232410-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy), aktualną przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przebudowy drogi o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto; b) dysponuje odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: - w branży drogowej - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej, w zakresie dróg i mostów, i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przebudowy, lub odpowiadająca mu osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom bez ograniczeń, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.). ? w branży sanitarnej – co najmniej jedną osobę posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodnych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, lub odpowiadająca jej osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom bez ograniczeń, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.). ? w branży elektrycznej – co najmniej jedną osobę posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, lub odpowiadająca jej osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom bez ograniczeń, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Dziale VII ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ – Wykaz robót, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, w którym Wykonawca wskaże minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przebudowy drogi o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) w celu wykazania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Dziale VII ust. 1 pkt 3 lit b) SIWZ – Wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, w którym Wykonawca wskaże osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Dziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500.000,00 zł obejmującą okres realizacji zamówienia, np. kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia składki; w przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie obowiązywać w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca obowiązany jest przedstawić aktualny dokument potwierdzający jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie dotyczące spełniania warunki udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczeniu z postępowania, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego – zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ; e) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; f) w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 PZP, g) dowód wniesienia wadium 2. Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018, poz. 110 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Dane do przelewu: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 07-320 Małkinia Górna numer rachunku bankowego: 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 tytułem: wadium INT 271.03.2020 z zachowaniem należytej staranności, ponieważ za termin wniesienia przyjmuje się termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia przelewu lub oryginał przelewu dołączony do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 PZP, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wpłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy PZP. 5. Inne postanowienia w treści gwarancji lub poręczeń niewynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane, nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji praw do zatrzymania wadium w myśl art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone wraz z ofertą w oryginale (nie spięty w całość z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą 7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP, który mówi, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia należytego wykonania umowy. 10. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu na składanie ofert, wadium zostaje zwrócone niezwłocznie na jego wniosek. Wykonawca we wniosku, o którym mowa w Dziale XVIII ust. 18 SIWZ powinien uwzględnić informacje niezbędne do zwrotu wadium, w szczególności numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieniądzu) lub adresu, pod który należy zwrócić zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany w formularzu oferty, gdy ten nie zostanie podany - na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło do Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Dotyczące terminu realizacji umowy w przypadku: a) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy; b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji budowlanej; c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, gdy występują wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; e) wystąpienia warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających wykonanie robót terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną; f) jeżeli niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w związku z koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej, o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; g) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, 2) osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana kierownika w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) podwykonawcy i zakresu powierzonych mu robót, 4) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego, w tym wprowadzenie płatności częściowej będącej konsekwencją odbioru częściowego, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę – w szczególnych przypadkach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów; 5) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 6) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; b) pojawieniem robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji; c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 7) spowodowane okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 8) Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, gdy ma go zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 9) nieistotne w rozumieniu art 144 ust. 1e PZP; 10) których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany zapisów umowy dotyczących dokonywania płatności częściowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ 7

Wyjaśnienia treści SIWZ 6

Wyjaśnienia treści SIWZ 5

Wyjaśnienia treści SIWZ 4

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 5 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 - Wzór umowy

załącznik nr 8 - Wykaz osób

załącznik nr 9 - Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału

załącznik nr 11 – Formularz wniosku o wycofanie oferty

 
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2020-07-03 15:13:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2020-07-23 12:26:48)
 
 
liczba odwiedzin: 3184722

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X