☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert - na realizację ?Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024? w roku 2020

 Ogłoszenie o konkursie

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 9a, art. 48 ust. 1 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 129/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 09.12.2019r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024”

Wójt Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Małkni Górnej przy ul. Przedszkolnej 1, ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024” w roku 2020.

I.  Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora w 2020r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024”– stanowiący załącznik do wyżej wymienionej uchwały Rady Gminy.

II. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Małkinia Górna z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, 07-320 Małkinia Górna.

III. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu:

do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), który spełnia wszelkie warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Podmiot przystępujący do konkursu powinien spełnić następujące wymagania:

 1. Posiadać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzoną na podstawie ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.).
 2. Spełnić wymogi sprzętowe i kadrowe, dotyczące świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej [Dz.U. 2013 poz. 1522],
 3. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym: fizjoterapeutów i pielęgniarki,
 4. Posiadać sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie realizacji programu.
 5. Posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności leczniczej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 6. Dysponować lokalem, w którym będą świadczone usługi w warunkach ambulatoryjnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonej w odległości nie większej niż 30 km  od siedziby Urzędu Gminy w Małkini Górnej, spełniającym warunki określone w przepisach prawa.
 7. Zapewnić mieszkańcom gminy Małkinia Górna dostęp do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej tj.: świadczenia mają odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku według harmonogramu zaproponowanego przez realizatora.
 8. Podmiot udzielający świadczeń w programie będzie zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w formie papierowej oraz elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w programie jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób zgodny z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 408 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

IV. Grupa docelowa:

 1. W ramach realizacji zadania planowane jest objęciem w 2020 r. około 120 mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna w wieku 44 lata i więcej z rozpoznaniem choroby przewlekłej lub zapalnej układu ruchu, urazu lub choroby obwodowego układu nerwowego, którzy posiadają skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza POZ lub lekarza specjalisty oraz którzy w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem do programu nie  korzystali ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.
 2. Rehabilitacja będzie prowadzona według kolejności zgłoszeń do wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

V. Termin realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2020r.

VI. Przedmiotowy zakres realizacji zadania:

 1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o programie polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024”.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracji pacjentów ze stosownym skierowaniem od lekarza POZ lub lekarza specjalisty (nie będą honorowane skierowania tzw. prywatne”) z określoną liczbą oraz rodzajem zabiegów oraz dokonanie stosownej adnotacji na skierowaniu.
 3. Uzyskanie od beneficjentów świadczeń pisemnej zgody na uczestnictwo w programie wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przekazywanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu oraz oświadczenie, że nie korzystał z cyklu zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ w ostatnich 6 miesiącach oraz oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie gminy Małkinia Górna.
 4. Zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego zgodnie z zakresem zawartym w katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, które realizuje cel skierowania na rehabilitację i jest z nim zgodne.
 5. Wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń i wskazań lekarskich (przewiduje sie10- dniowy cykl, średnio po 4 zabiegi dziennie, z katalogu znajdującego się w tab. I.) wraz z częścią edukacyjną, obejmującą 1 spotkanie edukacyjne 45 – minutowe w grupach max. 20- osobowych w zakresie edukacji zdrowotnej.
 6. Poinformowanie beneficjenta o dalszych zaleceniach rehabilitacyjnych.
 7. Przeprowadzenie wśród beneficjentów świadczeń ankiety oceniającej stan zdrowia przed wykonaniem świadczeń rehabilitacyjnych i po ich zakończeniu oraz oceniającej jakość świadczonych usług po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego ( wg wzoru, załącznik nr 1 do programu). Składanie kwartalnych sprawozdań a także sprawozdania końcowego z realizacji podejmowanych działań ( wg wzoru, załącznik nr 2 do programu). Przeprowadzenie ankiety satysfakcji pacjenta (wg wzoru, załącznik nr 3 do programu). Dostarczenie organizatorowi zestawienia świadczeń realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej (załącznik nr2 do umowy) w formie pisemnej i elektronicznej.
 8. Utylizacja zużytych materiałów wykorzystanych przy wykonywaniu świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Prowadzenie w formie papierowej dla indywidualnego beneficjenta rejestru wykonywanych w ramach skierowań świadczeń potwierdzonych ich wykonanie podpisem beneficjenta.
 10. Sporządzania co miesięcznych rozliczeń wykonywanych świadczeń (wg załącznika nr 2 do umowy) stanowiących załącznik do faktur częściowych.
 11. Sporządzenie i złożenie na żądanie organizatora informacji na temat realizacji zadania.
 12. Monitoring i ewaluacja zadania.

 Tab. I. Zabiegi mogące wchodzić w skład indywidualnego planu rehabilitacji uczestnika Programu.

Rodzaj interwencji - Fizjoterapia ambulatoryjna (zabiegi fizjoterapeutyczne)

Liczba

punktów

A. Kinezyterapia

indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min.

25

ćwiczenia wspomagane - minimum 15 minut

8

pionizacja

8

ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - minimum 15 minut

6

ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem (w tym m.in. izometryczne, izotoniczne i izokinetyczne) - minimum 15 minut

6

ćwiczenia izometryczne – minimum 15 minut

6

nauka czynności lokomocji - minimum 15 minut

8

wyciągi

7

inne formy usprawniania (kinezyterapia) - minimum 15 minut

5

ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)

1

B. Masaże 

masaż klasyczny - częściowy - minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu

10

masaż limfatyczny ręczny - leczniczy

12

masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy

6

masaż podwodny - hydropowietrzny (nie obejmuje urządzeń jacuzzi)

10

hydromasaż podwodny miejscowy

10

hydromasaż podwodny całkowity

15

masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące, itp.)

4

C. Elektrolecznictwo 

galwanizacja

4

jonoforeza

5

kąpiel czterokomorowa

10

kąpiel elektryczna – wodna całkowita

14

elektrostymulacja

7

tonoliza

6

prądy diadynamiczne

4

prądy interferencyjne

4

prądy TENS

4

prądy TRAEBERTA

4

prądy KOTZA

4

ultradźwięki miejscowe

6

ultrafonoforeza

7

D. Leczenie polem elektromagnetycznym 

impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

6

diatermia krótkofalowa, mikrofalowa

6

impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

3

E. Światłolecznictwo i termoterapia 

naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym – miejscowe

3

laseroterapia - skaner

3

laseroterapia punktowa

6

okłady parafinowe

4

F. Hydroterapia

kąpiel wirowa kończyn

7

inne kąpiele - wirowa w tanku

15

natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski

10

G. Krioterapia 

krioterapia - zabieg w kriokomorze

25

krioterapia - miejscowa (pary azotu)

8

H. Balneoterapia 

okłady z borowiny - ogólne

8

okłady z borowiny - miejscowe

6

kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo - siarkowodorowa, w suchym CO2

12

fango

7

* taryfikacja na podstawie załącznika 1m oraz 1n do Zarządzenia Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

 

VII. Sposób składania oferty:

 1. 1.      Oferta powinna zawierać:

1)      Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, posiadający:

a)      opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny, w których będą realizowane świadczenia;

b)      określenie warunków lokalowych, wskazanie adresu lokalu, w którym będą wykonywane świadczenia;

c)      wskazanie wyposażenia w sprzęt medyczny ze szczególnym uwzględnieniem aparatury i sprzętu do realizacji przedmiotu oferty;

d)     cenę jednostkową brutto za jeden punkt rozliczeniowy oraz kalkulację ilościowo –cenową a także oferowaną cenę jednostki tj. indywidualny plan rehabilitacji oraz działań edukacyjnych a także koszt akcji informacyjnej oraz koszt monitoringu i ewaluacji.

2)      Dołączone kopie dokumentów, tj.:

a) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ((Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.).

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzający m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, oraz stosowne upoważnienia -  jeżeli wymagają  tego przepisy prawa.

c) decyzje w sprawie nadania nr NIP,

d) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

e) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną w okresie wykonywania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia takiej umowy, jeżeli jej termin wygasa w trakcie wykonywania umowy.

3) Oświadczenia dotyczące;

1) zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,

2) liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych w ramach zadania objętego konkursem,

3) spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,

4) zgodność danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,

5) podpisania umów o współpracy z podwykonawcami,

 

2. Zaoferowana cena jednostkowa brutto za 1 punkt rozliczeniowy nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji umowy.

3. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli.

4. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać  na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia 13.03.2020r. do godziny 1600 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercieopatrzonej adresem Oferenta z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024”- NIE OTWIERAĆ w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. Oferta przesłana za pośrednictwem poczty lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeśli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs do dnia 13.03.2020r. do godziny 1600.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  1. Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy  można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój 4) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.malkiniagorna.pl w zakładce – otwarte konkursy ofert.
  2. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Komisja może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przesunięcie związania z ofertą.

IX. Kryteria oceny ofert:

 1. cena za jeden punkt rozliczeniowy oraz cena za jednostkę działań edukacyjnych, a także koszt akcji informacyjnej oraz monitoringu i ewaluacji,
 2. dostępność świadczeń zdrowotnych.

X. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych, odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert, zmiany warunków konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wybrania oferty.

XI. Tryb, kryteria i terminy wyboru ofert:

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem realizatora wykona komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Małkinia Górna.
 2. Wójt Gminy Małkinia Górna dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego nie przysługuje odwołanie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020 r.o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1.

XII. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Małkinia Górna a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

XIII. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.malkiniagorna.pl oraz w BIP a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małkinia Górna.

XIV. Osoba do kontaktu z Oferentami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Realizatoramijest Wiesława Augustyniak pokój 4 codziennie w godz. od 8.00 – 16.00, tel. 29 644  29 78, e-mail:waugustyniak@malkiniagorna.pl.

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2020-02-25)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2020-02-25 11:26:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2020-02-25 11:27:19)
 
 
liczba odwiedzin: 3368357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X