☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2020 roku

Ogłoszenie nr 512328-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Gmina Małkinia Górna: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, krajowy numer identyfikacyjny 54170100000000, ul. ul. Przedszkolna  1 , 07-320  Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (URL): www.malkiniagorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem kuriera, operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2020 roku
Numer referencyjny: INT.271.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Bieżące utrzymanie gminnych dróg gruntowych, w tym częściowo utwardzonych kruszywem drogowym, położonych na terenie gminy Małkinia Górna polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym korpusu drogi równiarką samojezdną drogową z nadaniem jej prawidłowych spadków z jednoczesną likwidacją ubytków gruntowych, zagłębień i kolein oraz odpowiednim zagęszczeniem walcem samojezdnym gumowym o masie minimum 6 ton. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy właściwej wilgotności podłoża gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni wyrównanej drogi. Nawierzchnia drogi powinna być tak zagęszczona aby pojazdy poruszające się po niej nie pozostawiały większych śladów. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup kruszyw wraz z ich załadunkiem, transport materiałów na miejsce robót wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, wyładunek, równanie nawierzchni drogi z nadaniem jej odpowiedniej geometrii (spadków), zagęszczenie wbudowanego kruszywa przy użyciu walca. Naprawa drogi polegała będzie zarówno na: 1) miejscowym (punktowym) rozłożeniu warstwy wbudowywanego kruszywa, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym wyrównaniem, wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa na naprawianych odcinkach dróg, 2) jak również na ciągłym rozłożeniu warstwy kruszywa na całej szerokości i długości naprawianego odcinka drogi, wyrównaniu rozłożonego kruszywa, wyprofilowaniu i zagęszczeniu. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia ilości kruszywa i sposobu naprawy drogi z uwzględnieniem każdorazowo warunków i uszkodzeń drogi. O konieczności przystąpienia do wykonania robót budowlanych Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę poprzez wystawienie zlecenia szczegółowego zawierającego informacje o miejscu, sposobie i zakresie wykonania naprawy. Bez dyspozycji (zlecenia) Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi oraz zwiększać zakresu usług zleconych . Wykaz przykładowych prac w zakresie utrzymania dróg oraz przykładowe ilości przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Pozy-cja Opis Jedn. miary Szacunkowa Ilość 1 2 3 4 1. Równanie drogi gruntowej – poprzez profilowanie mechaniczne km 80 2. Remont drogi gruntowej – poprzez zagęszczanie mechaniczne km 80 3. Dostawa i wbudowanie kruszywa łamanego 0-31,5 w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem - na całej szerokości i długości drogi Mg 1500 4. Dostawa i wbudowanie kruszywa łamanego 0-31,5 w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem - punktowe uzupełnienie kruszywa do 20% powierzchni drogi Mg 1500 5. Dostawa i wbudowanie kruszonego betonu w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem - na całej szerokości drogi Mg 2000 6. Dostawa i wbudowanie kruszonego betonu w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem – punktowe uzupełnienie kruszywa do 20% powierzchni drogi Mg 1500 7. Dostawa i wbudowanie mieszanki 50/50 kruszywa żwirowego (0-16) i kruszywa łamanego (0-31,5) w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem - na całej szerokości drogi Mg 2500 8. Dostawa i wbudowanie mieszanki 50/50 kruszywa żwirowego (0-16) i kruszywa łamanego (0-31,5) w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem – punktowe uzupełnienie kruszywa do 20% powierzchni drogi Mg 2500 9 Dostawa i wbudowanie kruszywa żwirowego (0-16) w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem - na całej szerokości drogi Mg 1000 10 Dostawa i wbudowanie kruszywa żwirowego (0-16) w drogę gruntową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem – punktowe uzupełnienie kruszywa do 20% powierzchni drogi Mg 500 11 Wykonanie naprawy lub odbudowy przepustu drogowego z rury HDPE o przekroju: 400 mm, (dostawa rury, dostawa kruszyw, koszty sprzętu, robocizna) mb 12 12 Wykonanie naprawy lub odbudowy przepustu drogowego z rury HDPE o przekroju: 600 mm, (dostawa rury, dostawa kruszyw, koszty sprzętu, robocizna) mb 12 13 Ścinanie poboczy dróg wraz z wywiezieniem zebranej ziemi, 1 mb 1000 UWAGA! Określone w tabeli ilości planowanych robót są ilościami szacunkowymi, zostały określone na podstawie danych z poprzednich lat i służą jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości rzeczywistych robot zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace wg cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy robót będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Podstawą do wykonywania robót będą pisemne zlecenia wystawiane przez Zamawiającego. W każdym zleceniu zostanie określony zakres robót, to jest lokalizacja miejsca naprawy, ilość potrzebnych kruszyw, sposób wykonania robót oraz termin wykonania. Termin wykonania prac będzie ustalany z uwzględnieniem następujących założeń: 1) zlecenia standardowe - przystąpienie Wykonawcy do wykonywania robót – do 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia - zakończenie robót: maksymalnie do 30 dni od dnia otrzymania zlecenia. 2) zlecenia awaryjne: - czas przystąpienia do realizacji zlecenia awaryjnego wynosi maksymalnie do 24 godzin od otrzymania zlecenia (telefonicznie, mailem, dostarczonego na piśmie) - zakończenie zlecenia awaryjnego do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Uwaga: Deklarowany czas rozpoczęcia robót awaryjnych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert – (patrz zapisy Działu XVII). Wymagania stawiane wykonawcom: 1) Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie zleceń szczegółowych wystawianych przez Za-mawiającego określających lokalizację, sposób wykonania naprawy i ilość potrzebnych materiałów, 2) Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zleceń muszą odpowiadać obowiązującym normom, posiadać świadectwa jakości oraz badania składu. 3) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, po zakończeniu prac powiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót, poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był w stanie prowadzić prace równocześnie w co najmniej dwóch różnych lokalizacjach. 5) Wykonawca nie może odmówić wykonania zlecenia Zamawiającego. 6) Niezależnie od przedmiotu zamówienia, w cenę jednostkową należy wliczyć wszystkie pozostałe koszty, w tym koszty robót gdzie indziej nieokreślonych, koszty prac przygotowawczych, koszty oznakowania terenu prowadzenia robót, koszty utrzymania i pracy sprzętu budowlanego, wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia robót itp. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób zapewniający zachowanie terminów określonych w umowie. Niedotrzymanie terminów robót skutkowało będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z zapisami umowy. 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz z zasadami sztuki budowlanej i normami przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla najbliższego otoczenia. 9) Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy. 10) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie – z wyjątkiem robót, dla których określono, że materiał dostarcza Zamawiający. 11) Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 12) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć urządzenia, sprzęt oraz materiały. 13) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obszarze prowadzonych robót. 14) Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym. 15) Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. Wykonawca musi przewidzieć zaopatrzenie się w niezbędne media we własnym zakresie. 16) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót wraz z terenem przyległym i doprowadzenia terenu do należytego stanu i porządku. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne) po konsultacji z Zamawiającym. 17) Dodatkowe ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 18) Za termin wykonania umowy, przyjęty dla określenia uprawnień Zamawiającego z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, pod warunkiem, że czynności odbiorowe, dokonane w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończą się podpisaniem protokołu odbioru robót. 19) Do czynności odbiorowych Zamawiający przystąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. 20) Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych prowadzonych przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu umowy lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu odbioru końcowego możliwe będzie po usunięciu wad. 21) Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia przedmiot umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu wykonania umowy 22) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, które wynosić będą: 1) 1 miesiąc od daty dokonania obioru na: • profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką; • remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem 2) 6 miesięcy od daty dokonania obioru na: • wykonanie podbudowy z kruszonego betonu lub innych kruszyw, • czyszczenie i udrożnienie przepustów rurowych. 3) 24 miesiące od daty dokonania obioru na: • naprawę przepustu; • budowę przepustu. 24) Wykonawca na wbudowane materiały przedstawi dokumenty pochodzenie wbudowanego materiału (np. posiadaną koncesję na wydobywanie kruszyw lub dokument zakupu materiału od innego podmiotu).

II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomiczno –finansowej jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia: koparko-ładowarkę, samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 5 ton, równiarkę samojezdną oraz walec samojezdny z wibracją o masie minimum 6 ton.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 5. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
załącznik nr 7 – wykaz sprzętu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy, oświadczenie zał nr 2, oświadczenie zał nr 3, oświadczenie zał nr 4, potwierdzenie wniesienia wadium, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3. w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 4. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 5. w gwarancjach bankowych; 6. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 7. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale (nie spięty w ca-łość z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszyst-kie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sa-dów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Za-mawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 13. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku nie-zwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium nie-zwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca wycofał się z niniejszego postępowania, Za-mawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas rozpoczęcia robót awaryjnych

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego. 3. Zmiana do Umowy w stosunku do treści Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT. 2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na wysokość wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza również zmiany: 1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy z przyczyn technicznych konieczne jest dokonanie zmiany, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia; 2) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiednego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; 3) zmiany spowodowanej siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 PZP oraz określonych w niniejszej Umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 - formularz ofertowy;

załącznik nr 2 - formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

załącznik nr 3 - formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu;

załącznik nr 4 - formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy;

załącznik nr 5 – wzór umowy;

załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna;

załącznik nr 7 – wykaz sprzętu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2020-02-13 12:28:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2020-02-13 12:34:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3095377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X