☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

 Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 1.      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

5)      wykształcenie wyższe,

6)      staż pracy min. 1 rok;

7)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

8)      prawo jazdy min. kat. B;

9)      nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1)      CV;

2)      wykształcenie - budownictwo;

3)      znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;

4)      samodzielność, systematyczność;

5)      umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy w zespole;

6)      rzetelność, komunikatywność, kreatywność;

7)      wysoka kultura osobista.

2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy krajowych, unijnych i zagranicznych na zadania objęte zakresem obowiązków;

2)      przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi;

3)      przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;

4)      aktualizacja wniosków o dofinansowanie, które zostały wytypowane do dofinansowania i przekazywanie ich do instytucji finansujących w wyznaczonych ramach czasowych;

5)      prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskania środków publicznych przez przedsiębiorców, pracodawców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne;

6)      prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków na realizację zadań finansowanych z innych źródeł;

7)      przygotowywanie wniosków o płatność częściową i końcową wraz z niezbędnymi załącznikami, dokumentami i opracowaniami na czas trwania całego projektu.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);

2)      list motywacyjny;

3)      kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy;

5)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i przebieg zatrudnienia;

6)      oświadczenia kandydata:

a)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,

c)      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)      stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      o nieposzlakowanej opinii,

f)       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, według wzoru,

7)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w punkcie 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

1)      praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600;

2)      praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;

3)      praca w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4)      możliwość pracy w terenie oraz wyjazdów służbowych;

5)      w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji.” Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą pocztową powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem ochrony danych pod adresem:

  • Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
  • iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane – na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3 art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4 art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                             mgr Bożena Kordek

 

Wytworzył:
(2020-01-17)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2020-01-17 12:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2020-01-20 08:46:24)
 
 
ilość odwiedzin: 3101984

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X