☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna od 2 stycznia 2020 do 31 g

Małkinia Górna dnia  18.12.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.”


Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zakupu określonego w pkt. 4 zapytania ofertowego.

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

NIP Zamawiającego : 7591624930, REGON: 550667920

tel. 29 644 80 00

fax: 29 74 55 118

Strona internetowa: www.malkiniagorna.pl, http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165,

e-mail:poczta@malkiniagorna.pl

godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

 

 1. Tytuł zapytania ofertowego :

Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.”

Miejsce realizacji tankowania (zakupu) są stacje paliw czynne od poniedziałku do niedzieli od 7.00 do 20:00 położone w obrębie administracyjnym Gminy Małkinia Górna w odległości 10 km od jej siedziby.

 1. Tryb udzielania zamówienia :

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2010r. , nr 113, poz. 759 z późn. zm. ). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 EURO. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez zamawiającego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

1.  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna”.

2.  Zakup  paliw płynnych  w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. w formie doraźnego tankowania pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz tankowanie w zbiorniki przenośne paliwa do sprzętu motorowego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w skali jednego roku wynosi odpowiednio:

- benzyna bezołowiowe i oleje napędowe, autogaz LPG:

- 5 600 litrów benzyny bezołowiowej Pb95;

- 17 100 litrów oleju napędowego;

- 300 dm3 autogazu LPG

4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego                  z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określone w umowie.

 

 1. Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw (benzyna bezołowiowa Pb95, olej napędowy, autogaz LPG ), olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych (np. płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnic), drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, pióra wycieraczek, kosmetyki samochodowe) oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów pożarniczych, autobusu szkolnego, samochodów służbowych będących w użytkowaniu Gminy Małkinia Górna.
 1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) benzyny bezołowiowe i oleje napędowe, autogaz LPG:

- 5 600 litrów benzyny bezołowiowej Pb95;

- 17 100 litrów oleju napędowego;

- 300 dm3 autogazu LPG

3.  Kody CPV:

09.13.41.00-8 (olej napędowy),

09.13.21.00-4 (benzyna bezołowiowa),

09.21.11.00-2 (oleje silnikowe),

09133000-0 (Skroplony gaz ropopochodny (LPG),

 

 1. Wymogi i dokumenty wymagane od Wykonawców

1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej po każdym tankowaniu przez kierowcę zostanie wystawiona faktura. Płatność przelewem.

2. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.

3. Zakup paliw płynnych, dokonywać się będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.

4. Oferowane paliwo musi spełniać obowiązujące wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) zgodnie z normą PN-EN 590

5. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę będzie realizowana przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni na wskazane w umowie konto Wykonawcy.

6. Na każdym dokumencie faktury należy wpisać aktualny stan km pojazdu tankującego.

7. Szczegółowy wykaz osób oraz wykaz pojazdów dostarczony zostanie w dniu podpisania umowy.

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawców
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3.
 4. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik nr 4.
 5. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu
 1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowania pieczęcią firmową.
 4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie VI zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Oferty należy złożyć do dnia 27.12.2019 r. do godziny 10:00
 1. w Sekretariacie pok. Nr 13 Urzędu Gminy Małkinia Górna
 2. drogą pocztową (adres jw.).

Wypełnioną ofertę z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie / opakowaniu. Koperta / opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.”

 Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę i zostaną zwrócone.

 

 1. Wybór oferty
  1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
  2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:

Kryterium

Waga

Cena brutto benzyny

9%

Cena brutto oleju napędowego

30%

Cena brutto autogazu LPG

1%

Rabat

60%

 

 1. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej z dnia 16 grudnia 2019r. podanej przez Wykonawcę w   formularzu ofertowym ( zał. Nr 1 kolumna 5).

Ceny jednostkowe

Pp1=Cena brutto  benzyny= Cbbn/Cbbb x 9%

 Cbbn- oferta z najniższą ceną brutto benzyny ze złożonych ofert

Cbbb  - cena brutto benzyny oferty badanej

Pp2=Cena brutto oleju napędowego =                            Cbonn/Cbonb x 30%                                  

Cbbonn- oferta z najniższą ceną brutto oleju napędowego ze złożonych ofert

Cbbonb  - cena brutto oleju napędowego oferty badanej

Pp3=Cena brutto autogazu LPG = Cban/Cbab x 1%

Cban- oferta z najniższą ceną brutto autogazu LPG ze złożonych ofert

Cbab  - cena brutto autogazu LPG oferty badanej

Rabat

Pp4= Wielkość udzielonego rabatu =  R badany/R najwyższy x 60%                                                               

R badany – wysokość rabatu badanej oferty

R najwyższy – wysokość najwyższego rabatu

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
 1. Oferta najkorzystniejsza z najwyższą łączną liczbę punktów = suma Pp1+Pp2+Pp3+Pp4
 2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.
 3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu i otrzyma najkorzystniejszą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały  złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
 5. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wytypowana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem.
 8.  W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wytypowana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

 

 1. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ?zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, tel. 29 644 80 00 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Małkinia Górna jest Pani Aneta Liszewska, adres e-mail: iodo@malkiniagorna.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  pn. „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
  P2P”.
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw inne/` osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Pełna treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-12-18 10:51:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-12-18 10:59:07)
 
 
ilość odwiedzin: 3104603

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X