☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 r.

Ogłoszenie nr 631863-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

Gmina Małkinia Górna: Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, krajowy numer identyfikacyjny 54170100000000, ul. ul. Przedszkolna  1 , 07-320  Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (URL): www.malkiniagorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem kuriera, operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 r.
Numer referencyjny: OPS 271.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 r. zgodnie z wymaganiami: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn.zm) b) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59) 2. Zamawiający wyznacza Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej oraz dyrektorów szkół do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia; 3. Przez gorący posiłek rozumie się jedno danie gorące; 4. Posiłki będą wydawane codziennie, w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych itp. z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zlecić w ramach realizacji niniejszego zamówienia sporządzanie posiłków w okresie ferii, wakacji lub w innych uzasadnionych przypadkach, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę; 5. Zamawiający zastrzega, że liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego). Przewiduje się możliwość zmniejszenia dziennej ilości posiłków do 10%. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym lub większym zakresie. 6. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia sporządza jadłospis na okres miesięczny, uwzględniając poniższe wytyczne: a) 2 razy w tygodniu danie mięsne składające się z : mięsa 80g, ziemniaki lub kasza lub ryż – 200g, surówka lub jarzyny gotowane – 100g, kompot – 200 ml, owoc ( jabłko, banan, pomarańcza itp., przy czym dany owoc nie może być podany częściej niż dwa razy w tygodniu ); b) 2 razy w tygodniu zupa – 400 ml z wkładką mięsną – 50g i pieczywem – 100g, kompot – 200 ml, jogurt owocowy lub serek owocowy o pojemności minimum 50g; c) 1 raz w tygodniu ( piątek ) danie bezmięsne lub półmięsne: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, pyzy, kluski, bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą itp. – 350g, kompot – 200 ml, warzywo ( marchewka, rzodkiewka, kalarepa, ogórek, itp. ) d) koniecznie jest aby dwa razy w miesiącu w menu została uwzględniona ryba-80g, ziemniaki lub kasza lub ryż – 200g, surówka lub jarzyny gotowane – 100g. 7. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami higieny i racjonalnego żywienia (HACCP) oraz obowiązującymi przepisami prawa. 8. Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, estetyczne, wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia; 9. Jadłospis musi być urozmaicony, posiłki nie mogą powtarzać się w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach; 10.Wykonawca sporządza jadłospis w co najmniej 3 egzemplarzach, z których po jednym dostarcza do Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektorowi szkoły, a jeden umieszcza w widocznym miejscu w punkcie wydawania posiłków; 11.Termin dostarczenia jadłospisu na styczeń – najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na każdy następny miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca; 12. Wykonawca dostarczy posiłki w jednorazowych, specjalistycznych pojemnikach przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłku lub w termosach zbiorczych – w zależności od wymagań Sanepidu; 13.Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) samochodem służącym do przewozu gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, w pojemnikach przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłku lub specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dania powinna wynosić ok. 75 stopni Celsjusza. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce jednorazowe wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytej czystości termosy, w których przewozi gorące posiłki (puste termosy Wykonawca odbiera i myje u siebie w firmie) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających posiłki, pod kątem sprawdzenia ich temperatury, gramatury, kaloryczności, zalecanych norm żywieniowych, jakości wykorzystywanych surowców. W przypadku stwierdzenia , że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszej SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest podać adres miejsca, w którym przygotowywane (gotowane)będą posiłki. 14. Wykonawca wyda posiłki na podstawie listy osób uprawnionych do ich otrzymania; są one również podstawą wypłaty wynagrodzenia. Listy uprawnionych do otrzymania posiłków przekazywane będą co miesiąc Wykonawcy do ostatniego dnia każdego miesiąca na miesiąc następny przez Dyrektorów placówek oświatowych. 15. Wykonawca sprzątnie zużyte naczynia i zagospodaruje śmieci i odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia; 16. Wykonawca wyda posiłki w punkcie wydawania posiłków i terminie określonym przez dyrektora szkoły; 17. Przewidywane godziny wydawania posiłków dla poszczególnych części znajdują się w tabeli poniżej; 18 Zamawiający zastrzega, że godziny podane w tabeli mogą ulec nieznacznym przesunięciom +/- 5 minut; 19. Posiłki muszą być dostarczone najpóźniej na 15 minut przed godziną określoną w tabeli. Zamawiający udziela zamówienia dla następujących placówek oświatowych: Nr Siedziba szkoły Szacunkowa ilość uczniów Przerwy obiadowe 1 Glina 17 10.35 - 10.55 2 Kiełczew 11 11.05 - 11.20 3 Orło 16 10.40 – 11.00 4 Szkoła Podstawowa Prostyń - 22 11.15 - 11.35 5 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej - 20 11.30 – 11.50 Łącznie 86 uczniów przez około 180 dni UWAGA! Ze względu na specyfikę zamówienia dane w tabeli dotyczące ilości dożywianych uczniów są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację posiłków w ilościach podanych w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia/ zmniejszenia) ilości posiłków. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane posiłki.

II.5) Główny kod CPV: 55322000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

55321000-6

55320000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie niniejszego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na podjęcie działalności kuchni udzielone przez właściwego Inspektora Sanitarnego
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie ubezpieczenia 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył co najmniej 1 usługę (w ramach realizacji jednej umowy) o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków. 1) Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkiem transportu i pojemnikami/termosami do przewożenia posiłków, tj. samochodem służącym do przewozu gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu w ilości zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. 2) Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie dysponował odpowiednim personelem wyznaczonym do realizacji usługi, posiadającym bieżące przeszkolenie z zakresy BHP, higieny żywienia, a także aktualne orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych, z przygotowaniem i/lub doświadczeniem niezbędnym do wykonywania usług w zakresie niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, wystawionego wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ – zezwolenie na podjęcie działalności kuchni udzielone przez właściwego Inspektora Sanitarnego; 2) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 SIWZ – Wykaz usług, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wskaże minimum jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków o wartości minimum 50.000,00 zł brutto, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej przedmiotu, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami tymi są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa ta została wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 1 SIWZ – wykaz narzędzi, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca wskaże środek transportu służący do przewozu gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu wraz z podstawą jego dysponowania. 4) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2 SIWZ – wykaz osób, zgodny z treścią załącznika nr 8 do SIWZ, w którym Wykonawca wskaże osoby skierowanie do realizacji niniejszego zamówienia, 5) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziel V ust. 4 SIWZ – dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł obejmującą okres realizacji zamówienia, np. kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia składki; w przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie obowiązywać w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca obowiązany jest przedstawić aktualny dokument potwierdzający jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego – zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, e) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika, f) w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) – pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, g) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy – Urząd Gminy Małkinia Górna prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Małkini Górnej numer 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012. Na przelewie należy umieścić informację wadium: Dowóz posiłków. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 , z późn. zm.) należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, dołączając do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Ustawy winno zawierać w szczególności: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Gmina Małkinia Górna), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń (musi obejmować okres związania z ofertą), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e) wysokość gwarantowanej kwoty wadium, f) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wpłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium w myśl art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia należytego wykonania umowy. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert wadium zostaje zwrócone niezwłocznie na jego wniosek. Wykonawca we wniosku tym powinien uwzględnić informacje niezbędne do zwrotu wadium, w szczególności numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieniądzu) lub adresu, pod który należy zwrócić zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna). 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

doświadczenie

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne są zmiany: 1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 2) zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; 3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób wykonania przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 4) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, 5) w przypadku zaistnienia zmiany w budżecie gminy; 6) zmiany zapotrzebowania (zwiększenia/zmniejszenia) na usługi, którego nie można było wcześniej przewidzieć. 7) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że termin nie może ulec wydłużeniu, 8) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Zamawiającego i Wykonawcę więzi prawnej; o charakterze niezależnym od Zamawiającego i wykonawcy, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, drastyczne zmiany warunków ekonomicznych powodujące niemożność wykonania zamówienia na przedstawionych w ofercie warunkach, 9) powstaniu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 10) zmiany osób wymienionych w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających minimalne wymogi w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 11) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej/ minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej, c) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, d) przypadkach nieokreślonych powyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 9. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona w ust. 8 powyżej wywarła wpływ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-12-04 11:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-12-04 11:10:31)
 
 
ilość odwiedzin: 3092204

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X