☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa, infrastruktury technicznej oraz inwestycji

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa,

infrastruktury technicznej oraz inwestycji

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 

 1.      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

5)      wykształcenie wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku;

6)      staż pracy min. 3 lata;

7)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

8)      prawo jazdy min. kat. B;

9)      nieposzlakowana opinia.

 

   Wymagania dodatkowe:

1)      CV;

2)      wykształcenie wyższe - budownictwo;

3)      znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;

4)      samodzielność, systematyczność;

5)      umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy w zespole;

6)      rzetelność, komunikatywność, kreatywność;

7)      wysoka kultura osobista.

 

2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      przygotowywanie projektów opinii Wójta w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;

2)      przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu;

3)      prowadzenie spraw z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg;

4)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

5)      prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji inwestora;

6)      prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem nawierzchni, chodników obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch;

7)      prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

8)      przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

9)      wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,

10)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

11)  koordynacja robót w pasie drogowym, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego,

12)  planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych znajdujących się na terenie gminy,

13)  prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz okresowymi kontrolami dróg i obiektów mostowych,

14)  prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia na terenie gminy,

15)  dokonywanie kontroli merytorycznej zadań drogowych realizowanych z funduszu sołeckiego.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);

2)      list motywacyjny;

3)      kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy;

5)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

6)      oświadczenia kandydata:

a)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)       o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,

c)      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)      stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      o nieposzlakowanej opinii,

f)       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, według wzoru,

7)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w punkcie 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

1)      praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600;

2)      praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;

3)      praca w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna;

4)      praca w terenie oraz wyjazdy służbowe;

5)      w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko ds. drogownictwa, infrastruktury technicznej oraz inwestycji.” Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą pocztową powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem ochrony danych pod adresem:

  • Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
  • iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane – na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3 art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4 art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                              mgr Bożena Kordek

 

Wytworzył:
(2019-11-25)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2019-11-25 15:46:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-11-25 15:51:24)
 
 
ilość odwiedzin: 3101940

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X