☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, działka nr 1404/10 o pow. 0,3200 ha

 Wójt Gminy Małkinia Górna
o g ł a s z a
II-gi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, położonej  na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Kańkowo, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 1404/10 o pow. 0,3200 ha, dla której prowadzona jest KW OS1M/00061542/5.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Działka nr 1404/10 o powierzchni 0,3200ha posiada kształt zbliżony do  prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej z chodnikiem dla pieszych. Przedmiotowa działka ma dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej energii elektrycznej i wodociągu. Nieruchomość jest niezabudowana i aktualnie nieużytkowana.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna przyjętym uchwałą Nr 15/IV/2002 Rady Gminy Małkinia Górna w dniu 30.12.2002r.działka nr 1404/10 znajduje się na terenach upraw rolnych a częściowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 70 000,00 zł
Wysokość wadium – 20% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2019r. – godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 ( pok. nr 6).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek: Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 03.12.2019 r. – do godz. 12°°.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto lub wniesienie wpłaty w kasie Urzędu. Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych, promesą MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w przypadku uczestnictwa cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2017 poz. 2278 z póżn. zm. ).  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Małkinia Górna może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę brutto, którą należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług ul. Przedszkolna 1 pok. nr 14 (tel. 29 6442988) od poniedziałku do piątku (w godz. 8°° - 16°°).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1, a także zamieszczono na stronach internetowych www.malkiniagorna.plbip.malkiniagorna.pl.  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych powodów.

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2019-11-05)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2019-11-05 09:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-11-05 09:38:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3102763

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X