☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2020 r.

Początek formularzaOgłoszenie nr 616498-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Gmina Małkinia Górna: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, krajowy numer identyfikacyjny 54170100000000, ul. ul. Przedszkolna  1 , 07-320  Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (URL): www.malkiniagorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem kuriera, operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: OAS.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 1.12.2019 do 31.12.2020 r. 1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej- 94 uczniów, 2) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej- 74 uczniów, 3) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni- 95 uczniów, 4) Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie- 29 uczniów. Liczba uczniów objętych zamówieniem wynosi 292 2. Powyżej wskazane liczby uczniów są wielkościami rzeczywistymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Nie można podać maksymalnej liczby biletów oraz wskazać kiedy liczba biletów może ulec zmianie, gdyż decydują o tym indywidualne przypadki losowe, na co Zamawiający nie ma wpływu. 3. Zamawiający będzie dokonywał zakupu biletów miesięcznych dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca l992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. poz. 295). 4. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią liczbę autobusów z określoną ilością miejsc w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych. 5. Zamawiający najpóźniej do dnia 25 każdego miesiąca przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów miesięcznych na następny miesiąc. 6. Osoby sprawujące opiekę nad uczniami w czasie dowozu zapewnia Zamawiający. 7. Cena jednostkowa za 1 bilet miesięczny na poszczególnych trasach, które zostaną podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będą obowiązywały w niezmiennej stawce przez okres trwania umowy. 8. Faktury za zakup biletów na poszczególne miesiące będą wystawiane na Gminę Małkinia Górna. Kursy autobusów będą odbywały się w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez Ministerstwa Edukacji Narodowej. 9. Cena jednostkowa za l bilet miesięczny, która zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w niezmiennej stawce przez cały okres trwania umowy. 10. Cena biletu może ulec zmianie w przypadku zmiany długości trasy. Trasy przejazdów oraz przewidywana liczba uczniów zostały wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ - Trasy przejazdów oraz przewidywana liczba uczniów. 11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: kierowanie pojazdami, jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 12. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 13. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia dowozu uczniów na wyjazdy okolicznościowe np.: zawody sportowe, lekcje edukacyjne, itp. wedle potrzeb Zamawiającego i zapewni na ten cel dodatkowy limit kilometrów w ilości: około 500 km rocznie w cenie biletów miesięcznych. Termin realizacji zamówienia: od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. na niżej wymienionych trasach. 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni - przywóz uczniów 1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II W Prostyni 7:00 -Rytele Święckie 7:10 - Bojary 7:12 -Treblinka (góry) 7:15, Borowe 7:20 ¬ Treblinka wieś 7:22 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 7:25 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 7:30 – Orzełek 7:35- Złotki 7:40 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni -7:45 3.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 7:25- Poniatowo 7:28 - Grady Kolonia- 7:30 - Grady świetlica 7:35 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni- 7:40 1.1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Il w Prostyni - odwóz uczniów 1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 13:25 - Treblinka Wieś Borowe- Treblinka Góry- Bojary - Rytele święckie - Poniatowo- Grądy - Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Prostyni 2.Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Prostyni 14:10- Złotki-Orzełek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 3.Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Prostyni 15:10- Złotki- Grądy - Poniatowo- Treblinka Wieś- Borowe- Treblinka Góry- Bojary- Rytele Święckie- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 1.2. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie -przywóz uczniów 1.Prostyń 7:45 - Kiełczew PKP 7:50 - Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 7:55, Morzyczyn Włościański 8:00 - Morzyczyn Włóki 8:05 – Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 8: 15 1.3. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie -odwóz uczniów 1.Szkoła Podstawowa w Kiełczewie 13:00- Kiełczew- Morzyczyn Włóki- Morzyczyn Włościański- Kiełczew Stacja PKP- Prostyń 2.Szkoła Podstawowa w Kiełczewie -14:45- Morzyczyn Włóki- Morzyczyn Włościański- Kiełczew Stacja PKP – Prostyń 1.4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej - przywóz uczniów 1.Kańkowo Krzyżówki 7:20 - Zawisty Podleśne 7:25 - Podgórze Gazdy 7: 35 – Rostki Piotrowice 7:40 - Rostki Wielkie - 7:45- Szkoła Podstawowa nr 2 - 7:55. 1.5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej - odwóz uczniów 1.Szkoła Podstawowa nr 2 12:45 - Zawisty Nadbużne- Rostki Wielkie- Rostki Piotrowice- Pogórze Gazdy- Zawisty Podleśne- Kańkowo 2.Szkoła Podstawowa nr 2 15:20 - Zawisty Podleśne- Kańkowo- Zawisty Nadbużne- Rostki Wielkie- Rostki Piotrowice- Pogórze Gazdy 1.6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej - przywóz uczniów 1.Glina Remiza 7:00- Glina Szkoła 7:05- Klukowo Morgi 7:10- Klukowo 7:15- Małkinia ul. Brokowska 7: 23 - Małkinia Lecznica Zwierząt- 7:25 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej 7: 30 2.Małkinia Mała -Przewóz 7:50 -Szkoła Podstawowa nr 1 7:55 3.Żachy Pawły -7:05- Daniłowo Parcele -7:08- Daniłowo- 7:10- Daniłówka Pierwsza 7:12- Kańkowo- 7:15- Szkoła Podstawowa nr 17:25 1.7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej - odwóz uczniów 1.Szkoła Podstawowa nr 1 13:35 ¬ ul. Brokowska Małkinia Górna- Klukowo- Klukowo Morgi- Glina Szkoła- Glina Remiza - Małkinia Mała- Przewóz 2.Szkoła Podstawowa nr 1 15:25 - ul. Brokowska Małkinia Górna, Klukowo- Klukowo Morgi- Glina Szkoła- Glina Remiza- Małkinia Mała- Przewóz. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany godziny odwozu i przywozu uczniów w związku zmianą planu zajęć w poszczególnych szkołach.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, b) Aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasach dowozu uczniów,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) co najmniej 5 autobusami, sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa o minimum 50 miejscach siedzących wraz z kierowcą b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej 5 autobusami. Wszystkie pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane, sprawne i posiadać ważne przeglądy techniczne. Wszystkie pojazdy muszą posiadać ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. W okresie jesienno – zimowym autobusy dowożące uczniów muszą być ogrzewane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, e) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) – zgodny ze wzorem nr 7 do SIWZ.; f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, - zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, -dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł, np. kopię polisy ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dowodem opłacenia składki; - wykaz pojazdów, zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ. -
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy 4) dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 1) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Numer konta: 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 Bank Spółdzielczy Małkinia Górna, tytułem: wadium „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna” 2) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia przelewu lub oryginał przelewu dołączony do oferty. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wpłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp, a ponadto oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna 4) Inne postanowienia w treści gwarancji lub poręczeń niewynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane, nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji praw do zatrzymania wadium w myśl art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone wraz z ofertą w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, który mówi, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu na składanie ofert, wadium zostaje zwrócone niezwłocznie na jego wniosek. Niniejszy wniosek powinien uwzględnić informacje niezbędne do zwrotu wadium, w szczególności numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieniądzu) lub adresu, pod który należy zwrócić zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany w formularzu oferty, gdy ten nie zostanie podany - na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło do Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury

25,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzone w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że: 1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwana dalej Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwszym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w umowie lub ustawie Pzp. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz w zakresie wykonania usług w tym zmianie rozkładu jazdy autobusów. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy lub wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji umowy. 6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-10-30 10:48:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-10-30 10:49:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3092230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X