☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej

            Małkinia Górna dnia 16.10.2019

oznaczenie sprawy INT 271.12.2019

 

                                                                                

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą Pzp, na „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano: Ofertę nr 1. MOTO – TRUCK Sp. z o.o. ul. Ks. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

 

Uzasadnienie

Złożono dwie ofertę. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. Kryterium ceny – 60 %
  2. Kryterium termin gwarancji - 30 %
  3. Kryterium czas reakcji serwisu – 10%

 

Kryterium ceny:

                                    Cena oferty najtańszej

Liczba punktów  =  ------------------------------------- x 60 pkt.

                                     Cena oferty badanej

 

     Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej w ofercie.

    

Kryterium terminu gwarancji:

Minimalny wymagany okres gwarancji na pojazd i wyposażenie to 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert  to 60 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma 30 punktów za najdłuższy termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

 

                                       Ilość m-cy gwarancji w ofercie badanej

Liczba punktów  =  --------------------------------------------------------------- x 30 pkt.

                                   Najwyższa zaoferowana ilość m-cy gwarancji

 

Kryterium czasu reakcji serwisu:

Maksymalny czas reakcji serwisu dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający do oceny tego kryterium przyjmuje następującą zasadę punktowania:

- czas reakcji serwisu – jeden dzień roboczy – przyznana ilość punktów 10,

- czas reakcji serwisu – dwa dni robocze – przyznana ilość punktów 5,

- czas reakcji serwisu – trzy dni robocze – zero punktów za to kryterium;

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 72 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Okres gwarancji – 12 pkt

Czas reakcji – 0 pkt

Oferta nr 2. Wawrzaszek ISS Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko Biała

uzyskała łącznie 65 pkt, w tym:

Cena – 53 pkt

Okres gwarancji – 12 pkt

Czas reakcji – 0 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-10-16 13:59:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-10-16 13:59:48)
 
 
ilość odwiedzin: 3093313

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X