☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa, infrastruktury technicznej oraz inwestycji

Małkinia Górna, dnia 26.08.2019 r.

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa,

infrastruktury technicznej oraz inwestycji

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

  Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 5. wykształcenie wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku;
 6. staż pracy min. 3 lata;
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 8. prawo jazdy min. kat. B;
 9. nieposzlakowana opinia.

   Wymagania dodatkowe:

 1. CV;
 2. wykształcenie wyższe - budownictwo;
 3. znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
 4. samodzielność, systematyczność;
 5. umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy w zespole;
 6. rzetelność, komunikatywność, kreatywność;
 7. wysoka kultura osobista.
   
 8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. przygotowywanie projektów opinii Wójta w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;
 2. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu;
 3. prowadzenie spraw z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg;
 4. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 5. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji inwestora;
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem nawierzchni, chodników obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch;
 7. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 8. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 9. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 10. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 11. koordynacja robót w pasie drogowym, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego,
 12. planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych znajdujących się na terenie gminy,
 13. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz okresowymi kontrolami dróg i obiektów mostowych,
 14. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia na terenie gminy,
 15. dokonywanie kontroli merytorycznej zadań drogowych realizowanych z funduszu sołeckiego.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy;
 5. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 6. oświadczenia kandydata:
  a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
  c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  d) stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) o nieposzlakowanej opinii,
  f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, według wzoru,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);

 

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 1. praca na pełny etat, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 16oo;
 2. praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;
 3. praca w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna;
 4. praca w terenie oraz wyjazdy służbowe;
 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko ds. ds. drogownictwa, infrastruktury technicznej oraz inwestycji.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą pocztową powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem ochrony danych pod adresem:

 • Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
 • iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane – na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3 art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4 art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy         

                                                                                              mgr Bożena Kordek

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Dębkowska
(2019-08-26 11:54:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2019-08-26 12:10:07)
 
 
ilość odwiedzin: 3103449

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X