☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego

Dz.U./S S135
16/07/2019
332761-2019-PL
-  Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332761-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Małkinia Górna: Usługi udzielania kredytu
2019/S 135-332761
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Małkinia Górna

BFP 271.01.2019

ul. Przedszkolna 1

Małkinia Górna 07-320 Polska

Osoba do kontaktów: Gmina Małkinia Górna Tel.: +48 296448000 E-mail: poczta@malkiniagorna.pl  Faks: +48 297455118

Kod NUTS: PL924
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malkiniagorna.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer referencyjny: BFP 271.01.2019
II.1.2)
Główny kod CPV

66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Małkini Górna
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Małkinia Górna
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego do kwoty 7 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Okres kredytowania – od dnia uruchomienia I transzy kredytu do dnia 30.12.2032 r.
3. Kredyt udzielony zostanie w 2 transzach:
I transza w wysokości 5 000 000,00 PLN do dnia 30.9.2019 r.
II transza w wysokości 2 000 000,00 PLN do dnia 30.11.2019 r.
4. Koszt kredytu stanowiło będzie: oprocentowanie kredytu (odsetki bankowe) określone wg zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane miesięcznie;
5. Podstawą do określenia oprocentowania będzie stawka WIBOR 1 M notowana w ostatnim dniu roboczy mmiesiąca poprzedzającego miesiąc, za który odsetki są naliczane, przy czym spłata odsetek będzie dotyczyła okresu nie krótszego niż 30 dni od zaciągnięcia kredytu.
*Dodatkowe objaśnienie: w formularzu oferty przyjęto, że udzielenie I transzy kredytu nastąpi do dnia 30.9.2019r. Faktycznie czynność ta może być dokonana wcześniej (tj. w okresie od podpisania umowy do dnia 30.9.2019r.) – Podobne zastrzeżenie dotyczy II transzy, która zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zostanie udzielona odpowiednio: do dnia 30.11.2019 r. W formularzu oferty przyjęto natomiast konkretne daty ich udzielenia, co ma zagwarantować porównywalność ofert.
6. Wykonawca określi w formularzu oferty oprocentowanie wg stopy WIBOR 1M z dnia 28.6.2019 r. (w wysokości 1,64 %) plus/minus marża banku wyrażona w punktach procentowych w stosunku rocznym.
7. Karencja w spłacie rat kapitałowych i odsetek:
Karencja w spłacie rat kapitałowych - do dnia 29.1.2021 r.
Nie ma karencji w spłacie odsetek.
8. Spłata kapitału i odsetek następowała będzie według niżej wymienionych ustaleń:
1) Spłata kapitału – dokonana będzie w ratach miesięcznych w okresie od 30.1.2021 do 30.12.2032.

Rocznie spłaty: w 2021 roku - 120 000 PLN, od 2022 do 2023 roku po 240 000,00 PLN, od 2024 do 2025 r.po 288 000,00 PLN rocznie, od 2026 do 2027 r po 420 000,00 PLN, od 2028 do 2030 r po 840 000,00 PLN, w2031 roku 1 200 000,00 PLN, a w 2032 r. 1 264 000,00 PLN , tj.:
12 rat po 10 000,00 PLN,
24 raty po 20 000,00 PLN,
24 raty po 24 000,00 PLN,
24 raty po 35 000,00 PLN,
36 rat po 70 000,00 PLN,
23 raty po 100 000,00 PLN,
1 rata w kwocie 164 000,00 PLN.
— z zastrzeżeniem zapisów ust 9.
2) Spłata odsetek – dokonywana będzie w okresach miesięcznych – na ostatni dzień każdego miesiąca, z zastrzeżeniem zapisów ust 9. Odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu.
9. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązań z tytułu kredytu (tj. raty kapitału lub odsetek) przypada na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę i odsetki w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) rezygnacji z części II transzy kredytu. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie naliczane oprocentowanie. Rezygnacja z części kredytu nie będzie skutkowała powstaniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W sytuacji takiej spłata faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu dokonana zostanie w ratach pomniejszonych o niezaciągniętą kwotę;
2) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania.Odsetki naliczane będą wówczas tylko za okres i od kwoty faktycznego zadłużenia.

11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte zamówieniem i polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108).
1) Wykonawca lub zaangażowani przez niego podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę/-y wykonującą/-e następujące rodzaje czynności:
kontakt z Zamawiającym – przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych odsetek od kredytu, informowanie ...
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2032
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył dokument (w szczególności: zezwolenie) uprawniający doprowadzenia działalności bankowej na terytorium RP w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - z godniez wymogami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga:
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia na wezwanie zamawiającego złoży Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia precyzuje jakie oświadczenia i dokumenty wymagane są w postępowaniu i określa sposób ich złożenia.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy sporządzony zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ przez wykonawcę.

2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do umowy w sytuacjach wskazanych w art. 144 ust1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia w sposób zgodny z umową byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą;
2) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa;
3) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach ...
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 6, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu20.8.2019 r. o godz. 10:15 do siedziby Zamawiającego – pokój nr 6 – sala konferencyjna.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu uruchomienia kredytu i ceny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119) – dalej RODO informuję,że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Małkini Górnej,ul. Przedszkolna 1, POLSKA, tel: +48 296448000, e-mail: poczta@malkiniagorna.pl ;
— administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD). Kontakt: tel: +48 296442995, e-mail:iodo@malkiniagorna.pl lub listownie: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,POLSKA,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz b) i e) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadanie kredyt bankowy prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, np. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, lub podmioty,którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawiane zawartej umowy,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną (dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat, umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych – 10 lat),

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwy mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
— posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
— nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa02-676

Polska Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, októrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Skarga:
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa02-676

Polska Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 5

Wyjaśnienia treści SIWZ 4

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Wyjaśnienia treści SIWZ

Uchwała nr 109.XI.2019 z 22.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr 108.XI.2019 z 22.07.2019 r. w sprawie zmian w wpf

Zaświadczenie o wyborze wójta

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Symulacja kosztów udzielonego kredytu – będącą częścią formularza ofertowego

2. Oświadczenie JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ

3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do SIWZ

4. Informacja o zadłużeniu z tytuły kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r.

5. Uchwała RIO z dnia 11.06.2019

6. Uchwała nr 89/VIII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-07-11 13:50:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-08-13 10:31:00)
 
 
ilość odwiedzin: 3095391

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X