☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie

Małkinia Górna dnia 25.06.2019

INT 271.06.2019                         

     

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 3Konsorcjum: Lider: Comfort – Therm Łukasz Krawczyk Wróblewo Osiedle 11 lok. 17, 09-152 Naruszewo, Partner: Comfort – Therm Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9 B, 09-100 Płońsk, Partner: Mabo Małgorzata Bober ul. Płocka 14 C, 09-200 Sierpc

Uzasadnienie

Złożono sześć ofert. Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 1. LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnicy Sp. J. ul. Kryształowa 21, Rakowiska, 21-500 Biała Podlaska

Oferta uzyskała łącznie 89,27 pkt, w tym:

Cena –  49,27 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 6. BOMAR 2 Tomasz Gajewski, ul. Łochowska 1A, 07-140 Sadowne

Oferta uzyskała łącznie 86,07 pkt, w tym:

Cena –  46,07 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Zawiadomienie o wykluczeniu oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 roku wyklucza Wykonawcę B.M.B. Budownictwo Marcin Bartkiewicz, ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Dział VII zawarł opis warunków udziału w postępowaniu.

W pkt 1 ppkt 3 Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową.

Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a. wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynków i instalacji OZE o wartości minimum 800 000,00 zł brutto.

Wykonawca B.M.B. Budownictwo Marcin Bartkiewicz, ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka przedłożył wykaz robót budowlanych oraz referencje z których nie wynika, że Wykonawca wykonał roboty budowlane w zakresie instalacji OZE.

Na podstawie art. 26 ust 3 Ustawy Pzp, Wykonawca został wezwany do uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca dołączył dodatkowe referencje w zakresie OZE, które nie potwierdzają że Wykonawca wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynków i instalacji OZE o wartości minimum 800 000,00 zł brutto.

oraz

b. dysponuje odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Kierownika budowy - który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332), posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji, oraz

Kierownik robót budowlanych - który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332) posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, OZE,

Kierownika budowy - który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332), posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych,

lub

odpowiadająca mu osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom bez ograniczeń, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wykonawca B.M.B. Budownictwo Marcin Bartkiewicz, ul. Małkińska 107, 07-300 Ostrów Mazowiecka przedstawił jako kierownika budowy branży elektrycznej osobę posiadającą dyplom mistrzowski, co zgodnie z przyjętą przez Izbę Inżynierów Budownictwa wyklucza interpretowanie nadanych uprawnień jako uprawnień bez ograniczeń. Zakres uprawnień majstra nie obejmuje również kierowania całością budowy. Wykonawca nie wykazał posiadania uprawnień bez ograniczeń przez kierownika budowy branży elektrycznej.

W związku z powyższym Wykonawcy zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 5  ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 roku odrzuca Ofertę nr 2. Zakładu Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński, ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz Ofertę nr 4. Przedsiębiorstwa Budowlanego Artur Urbanik, Paproć Mała 8, 18-305 Szumowo ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Dział IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE w pkt. 23 oraz w Ogłoszenie nr 528873-N-2019 z dnia 2019-03-22 r. w punkcie III. 7) zawarł informacje o kosztorysowym sposobie rozliczania się z Wykonawcą oraz koniecznością dołączenia kosztorysów ofertowych.

Wykonawcy Oferta nr 2. Zakład Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński, ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik, Paproć Mała 8, 18-305 Szumowo, nie dołączyli wymaganych kosztorysów ofertowych, co nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-06-26 12:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-06-26 12:41:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3097341

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X