☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2019 roku

Małkinia Górna dnia,  28.03.2019 r.

INT 271.04.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2019 roku” na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego Tomasz Pyrgiel ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z działem XVII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

- cena – 60 %

- czas rozpoczęcia robót awaryjnych - 40 %

Kryterium 1:

C = [C min : C x] x 60 pkt

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto realizacji całego zamówienia,

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,

C x – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

 

Kryterium 2:

Czas przystąpienia  do realizacji usługi  (w godzinach od momentu zgłoszenia)*

Ilość punktów możliwa                 do uzyskania

24

0

18

10

12

 20

8

30

4

40

 

Ocena ostateczna badanej oferty = ilość pkt. „cena” + ilość pkt „czas rozpoczęcia robót awaryjnych” 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin realizacji dostaw – 40 pkt

Oferta nr 2. Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna uzyskała łącznie 88 pkt, w tym:

Cena –  48 pkt

Termin realizacji dostaw – 40 pkt

 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2019-03-28 09:39:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2019-03-28 09:40:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3093248

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X