☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.04.2019 r.-31.12.2019 r.

Małkinia Górna dnia 07.03.2019 r.

INT 271.02.2019                 

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póz. zm.) na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.04.2019 r – 31.12.2019 r, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano ofertę firmy TRMEW OBRÓT Sp. z o.o. Al. Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XX SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

cena oferty – 100 pkt  liczona, wg algorytmu: liczba punktów =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100%, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta nr 1

Energia i Gaz Sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Liczba pkt – 91 pkt.

Oferta nr 3

TRMEW OBRÓT Sp. z o.o. Al. Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz

Liczba pkt – 100 pkt.

 

Zamawiający informuje, że oferta nr 2 firmy ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie.

Na podstawie art. 26 ust 2 Ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia t.j.: oświadczenie o grupie kapitałowej.

 Wykonawca we wskazanym terminie nie uzupełnił dokumentów co spowodowało wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do treści art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5  ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 3097329

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X