☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni straż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
   
 7.  Wymagania dodatkowe:

 

 1. CV;
 2. dobra znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
 3. wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze;
 4. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznej komunikacji i pracy w zespole;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. odporność na stres;
 7. kreatywność, samodzielność, inicjatywa;
 8. dyspozycyjność.
   
 9. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. organizacja pracy Urzędu Gminy, koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska;
 2. nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji;
 3. przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
 4. nadzór nad poprawnością projektów przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady Gminy;
 5. udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach jej Komisji;
 6. usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 7. kontrola dyscypliny pracy;
 8. kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu Gminy;
 9. nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie;
 10. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;
 11. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Wójta;
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
   
 13. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach;
 6. oświadczenie kandydata o:
 1. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, według wzoru,
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w punkcie 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Podanie nr telefonu ułatwi kontakt, jednak nie jest obowiązkowe i jego brak nie wpłynie negatywnie na przebieg rekrutacji.

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 1. praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 16oo;
 2. praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;
 3. praca w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna;
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą pocztową powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  1. Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
  2. e-mail: iodo@malkiniagorna.pl,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
 4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie umów zawartych z Administratorem Danych.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy 3 miesiące od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy w Małkini Górnej. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 9. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne.

 

                                                                                                    Wójt Gminy        

                                                                                              mgr Bożena Kordek

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Dębkowska
(2019-03-06 16:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2019-03-06 16:32:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3103414

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X