☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej

 


 1. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Małkinia Górna
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58,

 07-320 Małkinia Górna.

3. Wskazanie wymagań wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna;

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 2. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.)
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 1. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
  1. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Małkini Górnej” do dnia  18 marca 2019 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej,

 ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

6. Informacje o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

7. Informacje dodatkowe:

Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4–7, 12 i 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Małkinia Górna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej tel. 296442990.

 

Wójt Gminy   

Bożena Kordek

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Dębkowska
(2019-03-04 15:53:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2019-03-04 16:09:47)
 
 
ilość odwiedzin: 3103469

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X