☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

Małkinia Górna, dnia 12.12.2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 

1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 5. wykształcenie wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku;
 6. staż pracy minimum 3 lata;
 7. dobra znajomość obsługi komputera;
 8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. CV;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
 4. samodzielność, systematyczność;
 5. umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy w zespole;
 6. rzetelność, komunikatywność, kreatywność;
 7. wysoka kultura osobista.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie przekazywania w zarząd nieruchomości;
 2. prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego;
 3. prowadzenie spraw związanych z dzierżawami stanowiącymi własność gminy oraz najmem lokali użytkowych;
 4. prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości;
 5. prowadzenie spraw z zakresu ustanawiania służebności przesyłu;
 6. prowadzenie spraw z zakresu centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 7. przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy;
 5. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 6. oświadczenia kandydata:
  a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) o nieposzlakowanej opinii,
  e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, według wzoru,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.);
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ustępie 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Podanie nr telefonu ułatwi kontakt, jednak nie jest obowiązkowe i jego brak nie wpłynie negatywnie na przebieg rekrutacji.

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 1. praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 16oo;
 2. praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;
 3. praca w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna;
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą pocztową powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  1. Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
  2. e-mail: iodo@malkiniagorna.pl,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
 4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie umów zawartych z Administratorem Danych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy 3 miesiące od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy w Małkini Górnej. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 9. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne.

 

                                                                                                    Wójt Gminy        

                                                                                              mgr Bożena Kordek

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Dębkowska
(2018-12-12 13:31:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2018-12-12 13:47:55)
 
 
ilość odwiedzin: 3102042

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X