☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r

Początek formularzaOgłoszenie nr 659746-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Gmina Małkinia Górna: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, krajowy numer identyfikacyjny 54170100000, ul. ul. Przedszkolna  1 , 07320   Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (URL): www.malkiniagorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem kuriera, operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.”
Numer referencyjny: OB.2512.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r., tj.: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna. 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna. 3. Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 11, 07-320 Małkinia Górna. 4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Kiełczew ul. Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Prostyń. 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Prostyń. 6. Żłobek Gminny w Małkini Górnej, ul. Nurska 67, 07-320 Małkinia Górna. 7. Budynek nr 58 w Kańkowie, Kańkowo 58, 07-320 Małkinia Górna. 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 9, 07-320 Małkinia Górna. 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach, Grądy 37, 07-319 Prostyń. w terminie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. Dostawy oleju opałowego mają odbywać się zgodnie z prognozowaną ilością (tabela w pkt 3.3.). Olej opałowy lekki zgodny z normą PN-C-96024:2011 w ilości 151.700 dm3: • gęstość w temp. 15° C – max. 860 kg/m3, • wartość opałowa - min. 42,6 MJ / kg, • temperatura zapłonu – min. 56° C, • lepkość kinematyczna w 20° C – max. 6,00 mm2/s, • skład frakcyjny: - do 250° C destyluje – max. 65v), - do 350° C destyluje – min. 85 (% v/v), • temperatura płynięcia – max. - 20° C, • pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej – max. 0,3 m/m, • zawartość siarki – poniżej 0,1 % m/m, • zawartość wody – max. 200 mg/kg, • zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg, • pozostałość po spopieleniu – max. 0,01 mg/litr, • barwa czerwona. 3.3. Przybliżone zużycie oleju opałowego: Lp. Miejsce tankowania oleju opałowego Pojemność zbiorników na olej opałowy w dm³ Prognozowana ilość dostaw oleju opałowego w dm³ od 1 I do 31 XII 2019 r. 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna 6.000 27.000 3 x 2.000 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna 24.000 63.000 12 x 2.000 3 Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 11, 07-320 Małkinia Górna 3.200 10.000 2 x 1.600 4 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Kiełczew ul. Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Prostyń 4.000 10.500 4 x 1.000 5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Prostyń 4.500 24.000 3 x 1.500 2 x 1.650 6 Żłobek Gminny w Małkini Górnej, ul. Nurska 67, 07-320 Małkinia Górna 1.000 10.000 1 x 1000 7 Budynek nr 58 w Kańkowie, Kańkowo 58, 07-320 Małkinia Górna 3.300 3.000 2 x 1.650 8 Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 9, 07-320 Małkinia Górna 2.000 3.000 1 x 2000 9 Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach, Grądy 37, 07-319 Prostyń 1.000 1.200 1 x 1000 RAZEM: 151.700 1. Łączna ilość oleju jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 3.3. niniejszej SIWZ. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie cena z dnia zamówienia. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zawiera załadunek, transport, rozładunek, ważenie. 3. Dostawy w ilościach zgodnych z prognozą z pkt 3.3 będą realizowane w godzinach 8:00-16:00 po uprzednim dokonaniu zamówienia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego faksem lub mailem w terminie zagwarantowanym przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostaw i przyjazd w godzinach wcześniejszych lub późniejszych spowoduje przestój - Zamawiający nie ponosi za to odpowiedzialności. 4. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowane dostawy częściowe. Wykonawca musi zaproponować termin płatności faktury Vat wynoszący min. 7 dni od dnia doręczenia faktury. Wykonawca wystawia fakturę po dostawie każdej partii oleju.

II.5) Główny kod CPV: 09135100-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo Energetyczne Dz. U. z 2018 r., poz.755) ocena spełnienia warunku dokonywana będzie metodą spełnia\ nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, oświadczenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy pzp,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 PZP oraz określonych w niniejszej Umowie. 4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; 2) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze Umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji dostaw ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy lub zmianami Umowy z Wykonawcą mającymi wpływ na termin wykonania niniejszego zamówienia; 3) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej; 4) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; 5) konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; 6) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-18, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

załącznik nr 1 - formularz oferty,

załącznik nr 2 - formularz oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

załącznik nr 3 - formularz oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

załącznik nr 4 - formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy,

załącznik nr 5 – wzór umowy.

Załącznik nr 1 do umowy - wykaz placówek

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-12-10 12:36:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-12-15 11:09:24)
 
 
ilość odwiedzin: 3097549

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X