☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Żłobka Gminnego

 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Żłobka Gminnego

w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 67

1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
5) wykształcenie wyższe;
6) minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi;
7) dobra znajomość obsługi komputera;
8) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) CV;
2) wykształcenie wyższe magisterskie;
3) umiejętność organizacji pracy i zarządzania zespołem;
4) samodzielność, systematyczność;
5) rzetelność, komunikatywność, kreatywność;
6) wysoka kultura osobista.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka Gminnego w Małkinia Górnej i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
3) prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji;
4) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka;
5) właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;
6) zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
7) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości;
8) budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
2) list motywacyjny;
3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy;
5) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
6) oświadczenia kandydata:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o nieposzlakowanej opinii,
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, według wzoru,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902);
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Podanie nr telefonu ułatwi kontakt, jednak nie jest obowiązkowe i jego brak nie wpłynie negatywnie na przebieg rekrutacji.

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

1) praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku;
2) praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;
3) praca w siedzibie Żłobka Gminnego, ul. Nurska 67; 07-320 Małkinia Górna;
4) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 r. w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko - dyrektor Żłobka Gminnego w Małkini Górnej.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą pocztową powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

1)      Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

2)      e-mail: iodo@malkiniagorna.pl,

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie umów zawartych z administratorem danych.
  3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy 3 miesiące od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy w Małkini Górnej. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  7. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne.

Wójt Gminy        
mgr Bożena Kordek

 

Wytworzył:
(2018-11-07)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2018-11-07 16:00:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2018-11-08 09:52:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3103352

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X