☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. Odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w se

Początek formularzaOgłoszenie nr 638204-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.

Gmina Małkinia Górna: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, krajowy numer identyfikacyjny 54170100000, ul. ul. Przedszkolna  1 , 07320   Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (URL): www.malkiniagorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=52165


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem kuriera, operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2018/2019
Numer referencyjny: INT.271.26.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w zakresie odśnieżania, zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością gminy Małkinia Górna, poprzez: - odśnieżanie, - gromadzenie i załadunek materiałów do zwalczania śliskości zimowej, - zwalczanie śliskości zimowej, - wywożenie śniegu, - przekazywanie informacji o stanie dróg do Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem. 2) Standardy zimowego utrzymania dróg. Drogi gminne, Gminy Małkinia Górna zostały podzielone na grupy kolejności zimowego utrzymania przedstawione w Załączniku nr 8 do SIWZ. Dla każdej grupy określono standardy jakim powinny odpowiadać drogi w trakcie zimowego utrzymania dróg oraz zasad, warunków i wymagań, jakie powinny spełniać. 3) Standardy postępowania w trakcie realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych. a) Drogi pierwszej kolejności zimowego utrzymania: W tej grupie znajdują się drogi gminne główne i zbiorcze o wzmożonym ruchu kołowym prowadzące do placówek oświatowych, obiektów użyteczności publicznej i osiedli mieszkaniowych. Czas przystąpienia Wykonawcy do wykonywania robót związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej - w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opadów śniegu, zmian temperatury powodującej wystąpienie śliskości na jezdni itp.) nie później niż w ciągu jednej godziny od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przystąpienia do interwencji na drodze, bez konieczności oczekiwania na polecenie przedstawiciela Zamawiającego. Efektem działania ma być jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości wraz z zatokami autobusowymi, oraz posypana materiałem uszorstniającym. Dopuszcza się pozostawienie równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu. Dopuszcza się wszelkie utrudnienia w ruchu do 5 godzin po ustabilizowaniu się warunków pogodowych. b) Drogi drugiej kolejności zimowego utrzymania dróg: W tej grupie znajdują się drogi gminne boczne o małym natężeniu ruchu kołowego prowadzące do pojedynczych siedlisk mieszkaniowych. Wykonawca przystępuje do realizacji robót związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej po wykonaniu prac na drogach gminnych zaliczanych do pierwszej kolejności zimowego utrzymania, lecz nie później niż w ciągu 5 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opadów śniegu, zmian temperatury powodującej wystąpienie śliskości na jezdni itp.) oraz po wcześniejszym porozumieniu się z przedstawicielem Zamawiającego. Efektem działania ma być jezdnia odśnieżona w miarę możliwości na całej długości i szerokości oraz posypana materiałem uszorstniającym w miejscach newralgicznych (skrzyżowania, przystanki autobusowe, przejazdy kolejowe, zakręty, podjazdy na wzniesienia). Dopuszcza się pozostawienie równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu, naboju śnieżnego. Dopuszcza się krótkie odcinki drogi odśnieżonej na szerokość tylko jednego pasa ruchu w miejscach zasp i nawiewanego śniegu. Dopuszcza się wszelkie utrudnienia w ruchu do 10 godzin po ustabilizowaniu się warunków pogodowych. c) Drogi pozostałe W tej grupie znajdują się drogi gminne boczne, głównie gruntowe pełniące funkcję dróg dojazdowych do pól i lasów. Drogi te będą płużone wyłącznie po ustabilizowaniu się warunków pogody. Wykonawca przystępuje do realizacji robót związanych z odśnieżaniem tej grupy dróg po uzyskaniu zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego. Efektem działania ma być droga przejezdna. Dopuszcza się pozostawienie równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu, naboju śnieżnego, droga odśnieżona na szerokość jednego pasa z możliwością mijanek. Dopuszcza się wszelkie utrudnienia w ruchu do 48 godzin po ustabilizowaniu się warunków pogodowych. d) Odśnieżanie chodników Wykonawca przystępuje do odśnieżania chodników niezwłocznie po wystąpieniu zjawisk utrudniających poruszanie się po chodnikach. W przypadku wystąpienia śliskości przystępuje do posypywania chodników materiałem uszorstniającym na całej jego długości, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych. 4) Materiały stosowane do zimowego utrzymania dróg. Materiały do zimowego utrzymania dróg Wykonawca gromadzi we własnym zakresie. Używane materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 230, poz. 1960), zwane dalej Rozporządzeniem. Jako materiały do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji lub łagodzenia śliskości zimowej na drogach stosuje się następujące środki chemiczne i niechemiczne. środki niechemiczne: a) piasek odsiany o średnicy cząstek od 0,1 mm do 1 mm, b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu 0 - 4 mm, Kruszywa nie mogą posiadać zanieczyszczeń materiałami zwiększającymi śliskość, takimi jak glina czy ziemia. chemiczne: a) chlorek sodu ( NaCl), b) chlorek magnezu (MgCl2) c) chlorek wapnia ( CaCl2) mieszanki środków niechemicznych i chemicznych Do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej należy używać mieszanki piasku i środka chemicznego w stosunku wagowym 4:1 (gdzie 20% wagi mieszanki stanowi sól). Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa powyżej na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące: - środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu do posypywania dróg utwardzonych (asfaltowych), - środków chemicznych nie stosuje się do posypywania dróg gruntowych (z kruszyw), - rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników; Rozporządzenie określa dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania i likwidacji śliskości pośniegowej w zależności od panujących warunków pogodowych. 5) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do zimowego utrzymania dróg: dwa pługi, dwie piaskarki, sprzęt do odśnieżania chodników, ładowarka . Pojazdy wykonujące na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinny zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260, z późn. zm. ) być wyposażone i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. . poz. 2022 , z późn. zm.). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia. Sprzęt do zimowego utrzymania powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w czasie krótszym niż jedna godzina od chwili wystąpienia opadów śniegu lub warunków powodujących śliskość zimową. 6) Organizacja robót zimowego utrzymania dróg. Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). Nie dopuszcza się przemieszczania śniegu z korony drogi odśnieżanej na chodniki, place postojowe lub pasy zieleni, nie wolno pozostawiać zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg. W trakcie prowadzonych prac należy uwzględnić odśnieżanie parkingów. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. W przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa na lewe pobocze. W przypadkach wąskich dróg na oba pobocze. 7) Kontrola jakości prac i odbiór robót. Wykonawca winien sporządzać dzienne raporty (karty drogowe) dokumentujące pracę i wykorzystanie sprzętu. Dzienne raporty będą przekazywane osobie upoważnionej przez Zamawiającego do godziny 1000 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu w którym wykonywano prace związane z ZUD. Wykonawca powiadamia każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego o podjęciu czynności związanych z ZUD oraz o osiągnięciu standardu ZUD e-mailem lub faksem. Upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje stan dróg, użyty sprzęt, rodzaj materiałów przygotowanych do użycia oraz sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg. Pracownik Zamawiającego może kontrolować grubości warstwy pozostawionego na jezdni śniegu, szerokości i długość odśnieżanych i posypywanych dróg. 8) Płatność Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego, jakości prowadzonego ZUD oraz przedłożonego wykazu wykonanych prac. Zweryfikowane wykazy należy załączyć do wystawionej na ich podstawie faktury. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego Zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, Wykonawca powinien przedłożyć wykaz sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, ) Parafowany projekt umowy „odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na drogach, ulicach, chodnikach, parkingach, przejazdach kolejowych i przystankach autobusowych będących własnością gminy Małkinia Górna (Załącznik nr 7 do SIWZ),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT b) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. c) Zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy 2. Zmiany do niniejszej umowy możliwe są jedynie w trybie art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579) i zapisami SIWZ. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Małkinia Górna, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy „Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach, przejazdach kolejowych i przystankach autobusowych będących własnością gminy Małkinia Górna”.

        Załącznik nr 8  - Wykaz dróg gminnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-10-18 13:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-10-18 13:28:50)
 
 
ilość odwiedzin: 3092301

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X