☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wykonanie studni do głebokości ok. 50,0M na terenie Zakładu Ajinomoto Poland Sp. z o.o. w MAłkini Górnej

                                                       Małkinia Górna, dnia 10 października 2018r.

 

 

            GKS.6220.13.2018

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ) informuję, że na wniosek Pełnomocnika Ajinomoto Poland Sp. z o.o. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni nr 3 do głębokości ok. 50,0 M, o wydajności Q ok. 50,0 M³/H  na działce nr ewid. 1506/18, obręb Kańkowo w miejscowości Małkinia Górna.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.

                        Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10  k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 ( pokój nr 10 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8°°-16ºº.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                              tel. 29/ 644 29 97

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2018-10-12 09:43:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2018-10-12 09:45:10)
 
 
liczba odwiedzin: 3297431

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X