☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lok. inwest. celu publ.: Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej T-Mobile 26732 wraz z niezbędną infrastrukturą techn. i zasileniem energetycznym- dz. 44 w Daniłówce Drugiej

Małkinia Górna, dnia 31 lipca 2018r.

 

PGP.6733.8.2018

D E C Y Z J A

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

      Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty Lewandowskiej, ul. Ks. Józefa 2/36, 05-803 Pruszków działającej z pełnomocnictwa T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

U S T A L A M

na rzecz T-Mobile S.A. warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej „T-Mobile 26732” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym na części działki o nr ew. 44 w obrębie Daniłówka Druga, gmina Małkinia Górna

1. Rodzaj inwestycji: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej „T-Mobile 26732” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 44 w obrębie Daniłówka Druga, gmina Małkinia Górna – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.1. Uwarunkowania przestrzenne

    a) Dopuszcza się budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej „T-Mobile 26732” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

    b) W ramach przedmiotowej inwestycji dopuszcza się:

 • budowę wieży telekomunikacyjnej o maksymalnej wysokości do 55,0 m n.p.t. posadowionej na fundamencie.

 • instalację urządzeń nadawczo-odbiorczych o maksymalnej mocy EIRP 8402 W dla pojedynczej anteny przy osi głównej wiązki promieniowania na azymucie 90º, 210º, 330º.

 • montaż innych urządzeń niezbędnych do wykonania planowanej inwestycji.

 1. Minimalna odległość głównej wiązki promieniowania wyznaczona dla pojedynczej anteny z uwzględnianiem minimalnej wysokości osi głównej wiązki promieniowania nad poziomem terenu nie może przekraczać wartości określonych w § 2, ust. 1, pkt 7 oraz w § 3, ust. 1, pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.).

 2. Projektowana inwestycja nie może kolidować z innymi sieciami. Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów sieci.

2.2. Linie zabudowy

  a) Nieprzekraczalna linia zabudowy: nie wyznacza się dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

  b) Odległości od nieruchomości sąsiednich reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

2.3. Zagospodarowanie działki

Warunki zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).oraz z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r. poz. 880), ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1907) oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

3. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego

  1. Warunki wynikające z ochrony środowiska

 1. Teren planowanej inwestycji jest położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn.zm.) na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Biała” (kod obszaru: PLB140007) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn.zm.) powiększony rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (t.j. Dz. U. Nr 198, poz., 1226).

 2. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn.zm.) organ dokonał analizy zakresu potencjalnego wpływu przedsięwzięcia oraz potencjalnych skutków dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu sprawy, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 cyt. ustawy „… o ocenach oddziaływania na środowisko”, charakter, lokalizację oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej „T-Mobile 26732” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 44 w obrębie Daniłówka Druga, gmina Małkinia Górna nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko oraz gatunki roślin, zwierząt i siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, obszar Natura 2000 ograniczone będzie do najbliższego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia robót.

 3. Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71).

 4. Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 21).

 5. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

 3.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2187 z późn.zm).

 4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

 5. Warunki obsługi komunikacyjnej

  5.1. Obsługa komunikacyjna: istniejącym zjazdem z drogi gminnej o nr ew. działki 70.

  5.2. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

 6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

   a) Inwestycję sytuować i roboty prowadzić przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.).

   b) Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice własnej działki oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach, a także negatywnie wpływać na środowisko.

    c) Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

 7. Warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ dotyczy zamierzenia realizowanego na części działki o nr ew. 44, a więc na terenie gruntów ornych RIVa, RV, RVI.

 8. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarach osuwania się mas zimnych

Na przedmiotowym obszarze nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodziowego.

  9. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia

  9.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.).

  9.2. W zależności od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn.zm.).

  9.3. Obiekty budowlane o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. należy każdorazowo zgłaszać zgodnie z przepisami odrębnymi do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

       Pani Jolanta Lewandowska działająca z pełnomocnictwa T-Mobile Polska S.A. zwróciła się z prośbą o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej „T-Mobile 26732” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 44 w obrębie Daniłówka Druga, gmina Małkinia Górna. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121), przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren objęty liniami rozgraniczającymi tj. cześć działki o nr ew. 44 w obrębie Daniłówka Druga, gmina Małkinia Górna nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej „T-Mobile 26732” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 44 w obrębie Daniłówka Druga, gmina Małkinia Górna.

W trakcie postępowania uzyskano uzgodnienia:

 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie melioracji;

 • ze Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntów rolnych;

 • z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

       Wójt Gminy Małkinia Górna jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

 

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

 

Otrzymują:

 1. T-Mobile Polska S.A.

    Pełnomocnik: Jolanta Lewandowska

 1. Jan Żach

 2. Małgorzata Kibart

 3. Ewa i Paweł Laska

 4. a / a.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2018-08-03 11:52:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2018-08-03 12:22:30)
 
 
ilość odwiedzin: 2791466

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X