☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lokalizcji inwest. celu pub. pod nazwą: Budowa targowiska gminnego w Małkini Górnej, na dz. nr 797/112 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 26 czerwca 2018r.

PGP.6733.7.2018

D E C Y Z J A

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

U S T A L A M

na rzecz Gminy Małkinia Górna warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie targowiska gminnego na działce o nr ew. 797/112 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna

1. Rodzaj inwestycji: budowa targowiska gminnego na działce o nr ew. 797/112 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

 1. Dopuszcza się budowę targowiska gminnego poprzez:

 • budowę placu targowego o nawierzchni utwardzonej wraz z wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi na handel, drogami wewnętrznymi, komunikacją pieszą oraz stanowiskami parkingowymi;

 • budowę budynku socjalnego w technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym o maksymalnych wymiarach 8,5 m x 12,0 m, wysokości do 4,5 m;

 • budowę sześciu wiat o konstrukcji stalowej z dachami dwuspadowymi o maksymalnych wymiarach 11,90 m x 24,90 m, wysokości do 4,5 m;

 • budowę dwóch zjazdów z drogi gminnej o nr ew. działki 797/113;

 • budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego;

 • budowę oświetlenia, nagłośnienia oraz wewnętrznego systemu bezpieczeństwa (kamery przemysłowe);

 • budowę ogrodzenia terenu wraz bramami wjazdowymi;

 • realizację sanitariatów WC wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych;

 • realizację małej architektury (ławki drewniane, kosze na śmieci, stojaki na rowery, kontener na śmieci).

 1. Dopuszcza się montaż innych urządzeń niezbędnych do wykonania planowanej inwestycji.

 2. Projektowana inwestycja nie może kolidować z innymi sieciami. Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów sieci.

3. Warunki wynikające z przepisów szczególnych

   1. Dokumentację budowlaną należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.);

   2. Obiekty budowlane, budowle i związane z nimi urządzenia zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

   3. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.).

   4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

   5. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić istniejące na jej obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

   6. Projekt budowlany powinien być sporządzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie budowlanym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.).

4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci

 2. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

 3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

 4. Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych: po odpowiednim podczyszczeniu należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi we własnym zakresie Inwestora. Wskazane jest, by wody opadowe były wykorzystane do celów gospodarczych, zagospodarowane w postaci zbiorników małej retencji, oczek wodnych do 50,0 m2, zbiorników betonowych odparowujących.

 5. Obsługa komunikacyjna: projektowanymi zjazdami z drogi gminnej o nr ew. 797/113, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

 6. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

 1. Inwestycję sytuować i roboty prowadzić przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.).

 2. Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice własnej działki oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach, a także negatywnie wpływać na środowisko.

 3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

6. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego

 1. 1. Warunki wynikające z ochrony środowiska
 2. Teren planowanej inwestycji nie jest położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn.zm.).

 3. Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71).

 4. Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn.zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 21).

 5. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

   6.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2187 z późn.zm).

7. Warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) realizacja inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz leśnych na nieleśne, ponieważ dotyczy zamierzenia realizowanego na terenach kolejowych oznaczonych symbolem Tk.

8. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarach osuwania się mas zimnych

Na przedmiotowym terenie objętym liniami rozgraniczającymi nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

9. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia

 1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.).

 2. W zależności od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn.zm.).

UZASADNIENIE

Dnia 06.06.2018r. wpłynął wniosek Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie targowiska gminnego na działce o nr ew. 797/112 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121), oraz art. 7 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994) przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego. Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren objęty liniami rozgraniczającymi tj. działka o nr ew. 797/112 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość budowy targowiska gminnego na działce o nr ew. 797/112 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna, wobec czego należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od dnia doręczenia, przy uwzględnieniu art. 53. pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy .

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

 

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

Otrzymują:

 1. Gmina Małkinia Górna
 2. Barbara Pyskło

Przewodnicząca Wspólnoty Mieszkaniowej

          3.  Alicja i Krzysztof Pyrgiel

      4. a / a.

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2018-06-28 11:50:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2018-06-28 12:37:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2791460

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X