☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie nieograniczonego przetargu ustnego położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Kiełc

 Wójt Gminy Małkinia Górna
o g ł a s z a
II-gi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, położonej  na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Kiełczew, oznaczonej w rejestrze gruntów jako dz. nr 443/1 o pow. 0,1312 ha,  dla której prowadzona jest KW OS1M/00061815/0.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Działka nr 443/1 o powierzchni 0,1312 ha ma kształt zbliżony do prostokąta, równomierne ukształtowanie terenu.  Przedmiotowa działka jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej.

Zgodnie z Miejscowym Ogólnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małkinia Górna obejmującym obręb Kiełczew działka nr 443/1 położona w obrębie Kiełczew, w gminie Małkinia Górna  znajduje się na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi ( symbol: 12MN/U).

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
Wysokość wadium – 20% ceny wywoławczej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2018r. – godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 ( pok. nr 6).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek: Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 04.05.2018 r. – do godz. 12:00.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto lub wniesienie wpłaty w kasie Urzędu. Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych, promesą MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w przypadku uczestnictwa cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Małkinia Górna może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę brutto, którą należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług ul. Przedszkolna 1 pok. nr 14 (tel. 29 6442988) od poniedziałku do piątku ( 8°° - 16°°).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1, a także zamieszczono na stronach internetowych www.malkiniagorna.pl oraz w BIP bip.malkiniagorna.pl.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych powodów.

 

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2018-04-03)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2018-04-03 15:37:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-04-03 15:41:33)
 
 
ilość odwiedzin: 3092251

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X