☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dec. o ustal. lok. inwest. celu pub. dla przed. polega. na bud. budynku użytecz. publicznej-świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastr. tech. i zagospod.terenu na dz. o nr 109 w m.Podgórze Gazdy

Małkinia Górna, dnia 7 marca 2018r.

PGP.6733.2.2018

D E C Y Z J A

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

U S T A L A M

na rzecz Gminy Małkinia Górna warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 109 w obrębie Podgórze Gazdy, gmina Małkinia Górna

1. Rodzaj inwestycji: budowa budynku użyteczności publiczne – świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 109 w obrębie Podgórze Gazdy, gmina Małkinia Górna – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.1. Uwarunkowania przestrzenne

a) Dopuszcza się budowę budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy.

b) Parametry zabudowy budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej:

 • Usytuowanie zabudowy: główną kalenicą budynku w przybliżeniu prostopadle do linii rozgraniczającej z drogą wojewódzką nr 694 o nr ew. działki 88.

 • Maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: 4,0 m od poziomu terenu przy budynku do okapu głównej połaci dachowej.

 • Maksymalna wysokość budynku: maks. 8,5 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy.

 • Dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna.

 • Dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy wielospadowe
  o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych.

 • Nie określa się rodzaju oraz kąta nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie głównej połaci dachowej.

 • Dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: 300 - 450.

 • Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: do 13,0 m.

 • Maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: maks. 240,0 m2.

c) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu działki: nie mniej niż 60/100.

d) Należy spełnić wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332), w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

2.2. Linie zabudowy

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej: wyznaczona w odległości 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 694 o nr ew. działki 88, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

b) Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury technicznej, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

c) Projektowana inwestycja nie może kolidować z innymi sieciami. Usunięcie ewentualnych kolizji
z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów sieci.

d) Odległości od nieruchomości sąsiednich reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

2.3. Zagospodarowanie działki

Warunki zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

3. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego

3.1. Warunki wynikające z ochrony środowiska

a) Teren planowanej inwestycji jest położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142) na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu” (kod obszaru: PLB140001) wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (t.j. Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn.zm.) oraz na obszarze specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH140011 przyjętym przez Komisję Europejską na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2015/2369 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG dziewiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego C(2015) 8191).

b) Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) organ dokonał analizy zakresu potencjalnego wpływu przedsięwzięcia oraz potencjalnych skutków dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu sprawy, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 cyt. ustawy „…o ocenach oddziaływania na środowisko”, charakter, lokalizację oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że budowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 109 w obrębie Podgórze Gazdy, gmina Małkinia Górna nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko oraz gatunki roślin, zwierząt i siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, obszar Natura 2000 ograniczone będzie do najbliższego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia robót.

c) Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71).

d) Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 21).

e) Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu
i stosunków wodnych.

3.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2187).

4. Warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) realizacja inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz leśnych na nieleśne, ponieważ dotyczy zamierzenia realizowanego na gruntach ornych RV o powierzchni 0,0200 ha, RVI o powierzchni 0,4100 ha, nieużytkach N o powierzchni 0,0600 ha, terenach mieszkaniowych o powierzchni 0,0900 ha.

5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej

5.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

5.2. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

5.3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci, a do czasu powstania technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

5.4. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów: powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej nieruchomości.

5.5. Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych.

5.6. Gromadzenie odpadów komunalnych w granicach działki własnej. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie dopuszcza się utylizacji
i składowania odpadów na terenie działki własnej.

6. Warunki obsługi komunikacyjnej

 1. Obsługa komunikacyjna: istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 694 o nr ew. działki 88 na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

 2. Miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości.

 3. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

 1. Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w sposób nie utrudniający dostępu do drogi, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

 2. Projektowany budynek nie powinien zacieniać pomieszczeń w sąsiednich budynkach w stopniu wyższym niż dopuszczonym przez § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

 3. Nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości

 4. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

8. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarach osuwania się mas ziemnych

Na przedmiotowym obszarze nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

9. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia

9.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

9.2. W zależności od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101).

UZASADNIENIE

Gmina Małkinia Górna zwróciła się z prośbą o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 109 w obrębie Podgórze Gazdy, gmina Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 6 pkt. 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz art. 7 ust 1 pkt 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1875), przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren objęty liniami rozgraniczającymi tj. 109 w obrębie Podgórze Gazdy nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość budowy budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 109 w obrębie Podgórze Gazdy, gmina Małkinia Górna, wobec czego należało orzec jak w sentencji decyzji.

W trakcie postępowania uzyskano uzgodnienia:

 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie melioracji;

 • ze Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntów rolnych;

 • z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

 • z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich jako organem właściwym do uzgadniania
  w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

 

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Małkinia Górna
 2. Sołtys wsi Podgórze Gazdy
 3. Marzena Niemierka
 4. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
 5. Artur i Jolanta Pamrów
 6. Sławomir Skibniewski
 7. Marta Skibniewska
 8. Maria Skibniewska
 9. a / a.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2018-03-08 14:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2018-03-08 15:13:38)
 
 
ilość odwiedzin: 2540499

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X