☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyja o ustaleniu lok. inwest. celu publicznego dla przedsięwzięcia polega. na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 7 marca 2018r.

PGP.6733.1.2018

D E C Y Z J A

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

U S T A L A M

na rzecz Gminy Małkinia Górna warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawisty Podleśne, Kańkowo, Małkinia Mała-Przewóz, Klukowo, Sumiężne i Glina na działce o nr ew.: 162/2, 162/3, 350, 2346 w obrębie Małkinia Górna, 98 w obrębie Rostki Wielkie, 64 w obrębie Kańkowo, 58, 59, 68/3, 72, 75 w obrębie Małkinia Mała-Przewóz, 1/2, 1/3, 1/4, 35/2 w obrębie Klukowo, 536/2, 536/3, 536/4 w obrębie Glina, gmina Małkinia Górna

1. Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawisty Podleśne, Kańkowo, Małkinia Mała-Przewóz, Klukowo, Sumiężne, Glina na działce o nr ew. 162/2, 162/3, 350, 2346 w obrębie Małkinia Górna, 98 w obrębie Rostki Wielkie, 64 w obrębie Kańkowo, 58, 59, 68/3, 72, 75 w obrębie Małkinia Mała-Przewóz, 1/2, 1/3, 1/4, 35/2 w obrębie Klukowo, 536/2, 536/3, 536/4 w obrębie Glina, gmina Małkinia Górna – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej decyzji

2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

a) Dopuszcza się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

b) Dopuszcza się montaż innych urządzeń niezbędnych do wykonania planowanej inwestycji.

c) Projektowana inwestycja nie może kolidować z innymi sieciami. Usunięcie ewentualnych kolizji
z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów sieci.

3. Warunki wynikające z przepisów szczególnych

a) Dokumentację budowlaną należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.);

b) Obiekty budowlane, budowle i związane z nimi urządzenia zaprojektować zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

c) Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

d) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

e) Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić istniejące na jej obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

f) Projekt budowlany powinien być sporządzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie budowlanym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

a) Odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

b) Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

a) Inwestycję sytuować i roboty prowadzić przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

b) Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice własnej działki oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach,
a także negatywnie wpływać na środowisko.

c) Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

6. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego

6.1. Warunki wynikające z ochrony środowiska

a) Teren planowanej inwestycji jest częściowo położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142) na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu” (kod obszaru: PLB140001) wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r.w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn.zm.), na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Biała” (kod obszaru: PLB140007) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn.zm.) powiększony rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (t.j. Dz. U. Nr 198, poz., 1226) oraz na obszarze specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH140011 przyjętym przez Komisję Europejską na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2015/2369 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG dziewiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego C(2015) 8191).

b) Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) organ dokonał analizy zakresu potencjalnego wpływu przedsięwzięcia oraz potencjalnych skutków dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu sprawy, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 cyt. ustawy „…o ocenach oddziaływania na środowisko”, charakter, lokalizację oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawisty Podleśne, Kańkowo, Małkinia Mała-Przewóz, Klukowo, Sumiężne, Glina na działce o nr ew. 162/2, 162/3, 350, 2346 w obrębie Małkinia Górna, 98 w obrębie Rostki Wielkie, 64 w obrębie Kańkowo, 58, 59, 68/3, 72, 75 w obrębie Małkinia Mała-Przewóz, 1/2, 1/3, 1/4, 35/2 w obrębie Klukowo, 536/2, 536/3, 536/4 w obrębie Glina, gmina Małkinia Górna nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko oraz gatunki roślin, zwierząt i siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, obszar Natura 2000 ograniczone będzie do najbliższego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia robót.

c) Projektowana inwestycja należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71). Inwestycję realizować zgodnie z ustaleniami Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach znak. WOOŚ-II.4207.6.2017.MP.10 z dnia 17.07.2017r. wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

d) Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 21).

e) Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu
i stosunków wodnych.

6.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2187).

7. Warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) realizacja inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz leśnych na nieleśne, ponieważ dotyczy podziemnej infrastruktury technicznej i nie zmienia przeznaczenia gruntu (art. 4 pkt 6 ustawy), a zatem inwestycja nie wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Po realizacji inwestycji grunt należy przywrócić do stanu pierwotnego.

8. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarach osuwania się mas zimnych

8.1. Na przedmiotowym obszarze nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

8.2. Teren planowanej inwestycji częściowo jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: część działki o nr ew. 350 w obrębie Małkinia Górna. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566 z późn.zm.).

9. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia

9.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

9.2. W zależności od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101.).

UZASADNIENIE

Gmina Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, zwróciła się z prośbą o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawisty Podleśne, Kańkowo, Małkinia Mała-Przewóz, Klukowo, Sumiężne, Glina na działce o nr ew. 162/2, 162/3, 350, 2346 w obrębie Małkinia Górna, 98 w obrębie Rostki Wielkie, 64 w obrębie Kańkowo, 58, 59, 68/3, 72, 75 w obrębie Małkinia Mała-Przewóz, 1/2, 1/3, 1/4, 35/2 w obrębie Klukowo, 536/2, 536/3, 536/4 w obrębie Glina, gmina Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121), przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren objęty liniami rozgraniczającymi tj. 162/2, 162/3, 350, 2346 w obrębie Małkinia Górna, 98 w obrębie Rostki Wielkie, 64 w obrębie Kańkowo, 58, 59, 68/3, 72, 75 w obrębie Małkinia Mała-Przewóz, 1/2, 1/3, 1/4, 35/2 w obrębie Klukowo, 536/2, 536/3, 536/4 w obrębie Glina, gmina Małkinia Górna nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji. Dla działek, na których planowana jest inwestycja, a które znajdują się na terenie, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – nie wydaje się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a należy uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość budowy sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawisty Podleśne, Kańkowo, Małkinia Mała-Przewóz, Klukowo, Sumiężne i Glina na działce o nr ew.: 162/2, 162/3, 350, 2346 w obrębie Małkinia Górna, 98 w obrębie Rostki Wielkie, 64 w obrębie Kańkowo, 58, 59, 68/3, 72, 75 w obrębie Małkinia Mała-Przewóz, 1/2, 1/3, 1/4, 35/2 w obrębie Klukowo, 536/2, 536/3, 536/4
w obrębie Glina, gmina Małkinia Górna
, wobec czego należało orzec jak w sentencji decyzji.

W trakcie postępowania uzyskano uzgodnienia:

 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie melioracji;

 • ze Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntów rolnych;

 • z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie obszarów, o których mowa
  w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrowi Mazowieckiej, jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie inwestycji przyległych do pasa drogowego;

 • z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich jako organem właściwym do uzgadniania
  w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,
a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

 

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:5000.
 • Załącznik nr 2 (graficzny) - mapa w skali 1:5000.
 • Załącznik nr 3 (graficzny) - mapa w skali 1:5000.
 • Załącznik nr 4 (graficzny) - mapa w skali 1:5000.
 • Załącznik nr 5 (graficzny) - mapa w skali 1:5000.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Małkinia Górna
 2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
 3. Powiatowy Zarząd Dróg
 4. Małgorzata Brzostek
 5. Dorota i Karol Ferenc
 6. a / a.

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2018-03-08 14:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2018-03-08 14:46:43)
 
 
ilość odwiedzin: 2540561

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X