☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyja o ust. lok. inwest. celu pub. dla przedsi. polega.na bud.siłowni plener.,3 urządzeń zabawow. o profilu wyczyn. oraz ob. małej architek. zgod.z Prog. Minis. Sportu,Program rozwoju małej infrast.

Małkinia Górna, dnia 2 marca 2018 roku

PGP.6733.4.2018

D E C Y Z J A

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

      Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

U S T A L A M

na rzecz Gminy Małkinia Górna warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury zgodnie z „Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na działce o nr ew. 1298/1 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna

1. Rodzaj inwestycji: budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury
zgodnie z „Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na działce o nr ew. 1298/1 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.1. Uwarunkowania przestrzenne

a) Dopuszcza się budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m.in. siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym itp.) oraz obiektów małej architektury zgodnie z „Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”.

b) Dopuszcza się montaż innych urządzeń niezbędnych do wykonania planowanej inwestycji.

c) Należy spełnić wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn.zm.).

2.2. Linie zabudowy

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy: nie wyznacza się dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

b) Odległości od nieruchomości sąsiednich reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn.zm.).

2.3. Zagospodarowanie działki

Warunki zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn.zm.).

3. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego

3.1. Warunki wynikające z ochrony środowiska

a) Teren planowanej inwestycji nie jest położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142
z późn.zm.).

b) Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71).

c) Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 21).

d) Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu
i stosunków wodnych.

3.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2187 z późn.zm).

4. Warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) realizacja inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz leśnych na nieleśne, ponieważ dotyczy zamierzenia realizowanego na gruntach ornych B-RIVb, Bi.

5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej

  1. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej nieruchomości.

  2. Gromadzenie odpadów komunalnych w granicach działki własnej. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie dopuszcza się utylizacji
    i składowania odpadów na terenie działki własnej.

6. Warunki obsługi komunikacyjnej

  1. Obsługa komunikacyjna: istniejącym zjazdem z drogi gminnej o nr ew. działki 1514 poprzez działkę o nr ew. 1304.

  2. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

  1. Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w sposób nie utrudniający dostępu do drogi, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

  2. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

8. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarach osuwania się mas ziemnych

Na przedmiotowym obszarze nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

9. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia

W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.).

UZASADNIENIE

Gmina Małkinia Górna zwróciła się z prośbą o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury zgodnie z „Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na działce o nr ew. 1298/1
w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 6 pkt. 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1875), przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren objęty liniami rozgraniczającymi tj. 1298/1 w obrębie Kańkowo nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość budowy urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury zgodnie z „Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na działce o nr ew. 1298/1
w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna
, wobec czego należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,
a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

Załączniki

1. Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

 

Otrzymują:

1. Gmina Małkinia Górna

2. Andrzej Rutkowski

3. Jacek Rutkowski

4. Małgorzata Skibniewska

5. a / a.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2018-03-08 14:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2018-03-08 14:16:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2415009

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X