☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofetowe na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 02.03.2018 r.

INT.271.1.08. 2018

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Małkini Górnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2

3. Termin realizacji zadania: 30.09.2018 roku

4. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 91

II. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług projektowych, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.  Wybór oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

2. Zamawiający poinformuje telefonicznie wybranego Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.

IV. Forma złożenia oferty :

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Małkini Górnej.”

2. Termin składania ofert: do 19.03.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

4. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

5. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – mapa poglądowa

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Przedłużenie terminu składania ofert

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-03-06 14:23:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-03-20 10:39:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2414963

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X