☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Kiełczew, oznaczonej w rejestrze gruntów jako dz. nr 1

Wójt Gminy Małkinia Górna

o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, położonej  na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Kiełczew, oznaczonej w rejestrze gruntów jako dz. nr 1136 o pow. 0,09 ha, dla której prowadzona jest KW OS1M/00061815/0.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Działka nr 1136 o powierzchni 0,09ha posiada kształt zbliżony do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (ul. Prymasa Tysiąclecia) od strony północnej oraz od strony południowej do drogi publicznej nieutwardzonej (ul. Wesoła). Przedmiotowa działka położona jest w obrębie terenu uzbrojonego w energię elektryczną i wodociąg komunalny. Nieruchomość jest niezabudowana i aktualnie nieużytkowana. Wzdłuż działki przy jej wschodniej granicy przebiega napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia Górna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 217/XXXVI/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2006r. Nr 111 poz.3645: działka nr 1136 położona w obrębie Kiełczewa znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej( symbol:45 MN).

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 25 000,00zł

 Wysokość wadium – 20% ceny wywoławczej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2018r. – godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 ( pok. nr 6).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek: Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 26.03.2018 r. – do godz. 12°°.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto lub wniesienie wpłaty w kasie Urzędu. Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych, promesą MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w przypadku uczestnictwa cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Małkinia Górna może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę brutto, którą należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług ul. Przedszkolna 1          pok. nr 14 (tel. 29 6442988) od poniedziałku do piątku (w godz. 8°° - 16°°).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1, a także zamieszczono na stronach internetowych www.malkiniagorna.plbip.malkiniagorna.ploraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych powodów.

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2018-02-28)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2018-02-28 16:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-02-28 16:02:38)
 
 
ilość odwiedzin: 2540552

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X