☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1.Edukacja ogólna i przedszkolna, Po

Zapytanie ofertowe

na kompleksowe opracowanie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1.Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

tel.: (29) 644 80 00, faks: (29) 74 55 118,  www.malkiniagorna.pl, e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

II. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

 

1.    Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy).

2.    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej określonej regulaminem konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1.Edukacja ogólna i przedszkolna , Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej określonej regulaminem konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: do 5 marca 2018 r.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko 1 ofertę.
 2. Oferta musi być przygotowana na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym.
 3. Oferta powinna  zawierać wszystkie informacje, dokumenty i załączniki zgodne z przedmiotem zamówienia
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (w formie oryginału lub odpisu potwierdzonego notarialnie).
 6. Ofertę w 1 egzemplarzu jako oryginał należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed możliwością bezśladowego otworzenia. Na kopercie musi się znajdować:

a) adres Zamawiającego:

„Urząd Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna”

c) temat zamówienia z adnotacją:

Kompleksowe opracowanie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1.Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Nie otwierać przed 26 lutego 2018 r., godz. 15.00

 1. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny, opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę.
 2. Zawartość oferty:

a) wypełniony formularz oferty, odpowiednio podpisany (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. Informację na temat doświadczenia z opracowania wniosków na pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

 

 1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena świadczenia usługi napisana cyfrowo.
 2. Zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w formie bezgotówkowej (przelew bankowy), na podstawie rachunku/faktury VAT (na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku/fakturze) w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego rachunku/faktury przez Wykonawcę.
 3. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy Zamawiającego poczta@malkiniagorna.pl lub na faks (29) 74 55 118. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiający przekaże bez ujawniania źródła zapytania tym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści ją, także na stronie internetowej.
 5. Wszelkie zamiany treści niniejszego zapytania ofertowego dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco monitorować stronę internetową Zamawiającego.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, sekretariat, do dnia  26 lutego 2018 r. do godziny  10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w dniu  26 lutego 2018 r. o godzinie 15.00.

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium:

1. Cena brutto za wykonanie usługi - 100%

    

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wynikach  poinformuje Zamawiający oferentów,  wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Danuta Barszcz– Urząd Gminy w Małkini Górnej, e-mail: dbarszcz@malkiniagorna.pl , tel. 29 644 29 90

 

 

Załączniki:

- załącznik 1 – formularz oferty

- załącznik 2 – informacja na temat doświadczenia

- załącznik 3 – wzór umowy

Wytworzył:
Danuta Barszcz
(2018-02-21)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2018-02-21 15:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-02-23 10:18:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2420263

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X