☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Grafika zawierająca herb Gmina Małkinia Górna

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert - na realizację ˝Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020˝ w roku 2018

Ogłoszenie o konkursie

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 i art. 48b ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 269/XLII/2017  Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11.12.2017r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nawagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020.”

Wójt Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1, ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020” w roku 2018.

I.  Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania w 2018 roku z zakresu: profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Małkinia Górna – zgodnie z treścią w/w Programu.

II. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Małkinia Górna z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, 07-320 Małkinia Górna.

III. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu:

do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.), który spełnia wszelkie warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Podmiot przystępujący do konkursu powinien spełnić następujące wymagania:

  1. Zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb wykonania programu, posiadający niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia badań lekarskich oraz wykonywania pomiarów,  udzielania porad i prowadzenia edukacji.
  2. Dysponować odpowiednim sprzętem i pomieszczeniami spełniającymi normy określone w obowiązujących przepisach prawa, gwarantujących wykonanie zadania.
  3. Wykonać zamówienie na terenie Gminy Małkinia Górna.

IV. Grupa docelowa:

w ramach realizacji zadania planowane jest objęciem w 2018 r. 395 dzieci z klas I -III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Małkinia Górna urodzonych w latach 2009-2011 oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od uzyskania zgody od rodziców/ prawnych opiekunów.

V. Termin realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać  na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godziny 1600 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Oferenta z dopiskiem Konkurs na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020”- NIE OTWIERAĆ w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. Oferta przesłana za pośrednictwem poczty lub pocztą kurierska będzie traktowana jako złożona w terminie, jeśli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs do dnia 23.02.2018 r. do godziny 1600.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r.o godz. 11:00.

VII. Kryteria oceny ofert:

1. koszt 1-go dziecka zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert – 95% wagi wyboru oferty,

2. doświadczenie placówki w realizacji programów profilaktycznych, prozdrowotnych, oraz innych programów medycznych – 5 % wagi wyboru oferty.

VIII. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofertowego oraz wzory oświadczeń  można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój 4) lub pobrać ze strony internetowej bip.malkiniagorna.pl w zakładce – otwarte konkursy ofert.

IX. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych, odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert, zmiany warunków konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wybrania oferty.

X. W przypadku ofert niekompletnych Komisja może wezwać do uzupełnienia w terminie nieprzekraczającym 3 dni kalendarzowych.

XI. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Małkinia Górna a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

XII. Oferta na realizacje zadania powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy będący załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów:

1) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

2) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny,

3) statut oferenta,

4) decyzję w sprawie nadania numeru NIP

5) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

6) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie wykonywania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku, gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy,

7) formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

2. Oświadczenia dotyczące;

1) zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,

2) liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych w ramach zadania objętego konkursem,

3) spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,

4) zgodność danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,

5) podpisania umów o współpracy z podwykonawcami,

3. Opis sposobu realizacji zadania zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu wraz z modelowym harmonogramem poszczególnych etapów realizacji programu z uwzględnieniem przedziałów czasowych ( w tym liczby godzin działań edukacyjnych dla dzieci, rodziców/opiekunów).

XIII. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.malkiniagorna.pl oraz w BIP a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małkinia Górna.

XIV. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konkursowego oferentom przysługuje prawo do złożenia umotywowanego protestu do organizatora konkursu, który komisja konkursowa rozpatruje w terminie siedmiu dni od daty jego złożenia.

XIV. Osoba do kontaktu z Realizatorami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Realizatorami jest Wiesława Augustyniak pokój 4 codziennie w godz. od 8.00 – 16.00, tel. 29 644  29 78, e-mail:waugustyniak@malkiniagorna.pl.

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2018-02-08)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2018-02-08 13:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-02-08 13:12:05)
 
 
liczba odwiedzin: 3231335

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X