☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyja o ustaleniu lok. inwest. celu publicznego dla przedsięwzięcia polega. na budowie kotłowni gazowej na działce o nr ew. 1274/7, 1276/12 w obrębie Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 17 stycznia 2018r.

PGP.6733.10.2017

D E C Y Z J A

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017r., poz. 1073) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Napierała reprezentującego ATREM S.A., Złotniki ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las reprezentującego DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

U S T A L A M

na rzecz DUON Dystrybucja S.A. warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kotłowni gazowej na działce o nr ew. 1274/7, 1276/12 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna

1. Rodzaj inwestycji: budowa kotłowni gazowej na działce o nr ew. 1274/7, 1276/12 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.1.  Uwarunkowania przestrzenne

a) Dopuszcza się budowę kotłowni gazowej służącej do podgrzewania gazu na stacji gazowej

b) o maksymalnych wymiarach zewnętrznych kontenera: 3000x1600x2765 mm.

c) Dopuszcza się lokalizację innych urządzeń i elementów niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji.

d) Projektowana inwestycja nie może kolidować z innymi sieciami. Usunięcie ewentualnych kolizji
z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów sieci.

e) Należy spełnić wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640).

2.2. Linie zabudowy

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy: wyznaczona w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową o nr ew. działki 1269, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

b) Odległości od nieruchomości sąsiednich reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

3. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego

3.1.Warunki wynikające z ochrony środowiska

a) Teren planowanej inwestycji nie jest położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 2134 z późn.zm.).

b) Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).

c) Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519), ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1121), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987).

d) Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu
i stosunków wodnych.

3.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz. 2187).

4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

4.1. Nie przewiduje się obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.2. Obsługa komunikacyjna: istniejącym zjazdem z drogi powiatowej o nr ew. działki 1269.

4.3. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

a) Inwestycję sytuować i roboty prowadzić przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.).

b) Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice własnej działki oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach,
a także negatywnie wpływać na środowisko.

c) Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

6. Warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ dotyczy zamierzenia realizowanego na terenach innych zabudowanych Bi.

7. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarach osuwania się mas zimnych

Na przedmiotowym obszarze nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodziowego.

8. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia

8.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm).

8.2. W zależności od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101).

UZASADNIENIE

Pan Piotr Napierała reprezentujący ATREM S.A. reprezentujący DUON Dystrybucja S.A., zwrócił się z prośbą o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kotłowni gazowej na działce o nr ew. 1274/7, 1276/12 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 2147), przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren objęty liniami rozgraniczającymi tj. działka o nr ew. 1274/7, 1276/12 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość budowy kotłowni gazowej na działce o nr ew. 1274/7, 1276/12 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna.

W trakcie postępowania uzyskano uzgodnienia:

  • z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrowi Mazowieckiej, jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie inwestycji przyległych do pasa drogowego

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,
a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

Załączniki

  • Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

Otrzymują:

  1. DUON Dystrybucja S.A.

    Pełnomocnik: Pan Piotr Napierała

  1. Krzysztof Rutkowski

  2. Robert Rutkowski

  3. Adam Rutkowski

  4. Michał Rutkowski

  5. Andrzej Kuciel

  6. Powiatowy Zarząd Dróg

  7. a / a.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2018-01-18 15:03:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2018-01-18 15:20:30)
 
 
ilość odwiedzin: 2791462

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X