Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 21.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy krzeseł bankietowych

Małkinia Górna, dnia 16.01.2018

 

INT 271.1.06.2018                                                                                         

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę krzeseł bankietowych.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. krzeseł bankietowych.

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa i transport na koszt Wykonawcy nowych krzeseł bankietowych nie posiadających wad i oznak użytkowania,

-  przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy

Wymagany czas realizacji 30.03.2018 r. 

Oferent powinien do oferty dołączyć karty techniczne proponowanych elementów. Karta techniczna powinna zawierać rysunek poglądowy, wymiary oraz użyte materiały.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 03.02.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1,

07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.03.2018 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie inwestycji  tel. 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej z załącznikiem 1 i 2

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Przewoźny
(2018-01-17 13:20:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Przewoźny
(2018-01-17 13:32:51)
 
 
ilość odwiedzin: 2072115

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X