☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. opracowania projektu budowlanego branży drogowej na wykonanie chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi gminnej ul. Żeromskiego w Małkini Górnej.

Małkinia Górna, dnia 10.01.2018 r.

INT.271.1.03.2018

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego branży drogowej na wykonanie chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi gminnej ul. Żeromskiego w Małkini Górnej.

Zamówienie obejmuje:

Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi gminnej dz. nr 2486, obręb geodezyjny Małkinia Górna o długości ok. 400,00 mb., strona północna. Początek projektowanej trasy od ulicy Kochanowskiego dz. nr 2449. Koniec opracowania z włączeniem do istniejącego chodnika przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II, dz. nr 2485. Teren opracowania jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonym poza obszarem Natura 2000.

Zamawiający zapewnia mapy do celów projektowych.

2. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

2.1. wykonanie chodnika z kostki brukowej:

- podbudowę,

- nawierzchnię z kostki,

2.2. zaprojektowanie zjazdów do posesji po uzgodnieniach z właścicielami posesji,

3. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

3.1. zapisy w projekcie budowlanym, nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.3. kosztorys inwestorski,

3.4. przedmiar robót,

3.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

3.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy,

4. Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy  w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

- projekt budowlany – 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- przedmiar robót - 2 egz.,

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 91

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

Zamawiający przedstawi informację z otwarcia ofert na stronie www.bip.malkiniagorna.pl oraz poinformuje telefonicznie wybranego Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.

III. Forma złożenia oferty :

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na opracowanie projektu budowlanego branży drogowej na wykonanie chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi gminnej ul. Żeromskiego w Małkini Górnej”

2. Termin składania ofert: do 26.01.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

4. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

5. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – mapa poglądowa

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-01-11 10:01:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-01-11 10:04:06)
 
 
ilość odwiedzin: 2419496

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X