☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej.

Małkinia Górna, dnia 04.01.2018

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nurskiej w Małkini Górnej o łącznej długości L = 88,6 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 694 oraz

- budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w

ulicy Nurskiej i działkach przyległych w Małkini Górnej o łącznej długości L – 40,6 m,

natomiast w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 694 o łącznej długości L – 9,5 m.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych

Szczegółowy zakres został przedstawiony w opisach technicznych do projektu budowlanego załącznik nr 2, oraz w przedmiarach robót – załącznik nr 3.

Projekt budowlany dostępny jest na stronie www.bip.malkiniagorna.pl zakładka Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 15.01.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

 

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.04.2018 r.

 

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

 

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.1. Zamawiający nie żąda przedstawienia kosztorysów ofertowych na etapie złożenia ofert.

6.2. Wykonawca wezwany do podpisania umowy winien w dniu podpisania umowy dostarczyć kosztorys ofertowy oraz wymagane uprawnienia osób do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

 

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

 

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

 

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

11. Załączniki do zapytania ofertowego.

11.1. Formularz oferty – załącznik nr 1

11.2. Opis techniczny – załącznik nr 2

11.3. Przedmiary robót – załącznik nr 3

11.4. Projekt umowy – załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2018-01-08 12:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2018-01-08 12:26:20)
 
 
ilość odwiedzin: 2420265

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X