☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Małkinia Górna, dnia 19.12.2017r.

 

Oznaczenie sprawy: INT.271.1.56.2017

 

ZAPYTANIE

 

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie: pod nazwą „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku”.

 

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę  usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach oświetlania ulicznego i drogowego, przyjmując czynnych 1450 lamp oświetlania drogowego w tym 747 lamp sodowych, 524 lamp rtęciowych oraz 179 lamp LED o łącznej moc 170 kW, wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Małkinia Górna. Zakres prac został określony w załączniku dla zapytania ofertowego Nr 2 opis przedmiotu zamówienia.

 

1.Zamawiający: Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00, faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm.).

 

3.Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

 

4.Kryterium wyboru i odpłatności

a. przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%),

b. w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość 30 000 euro  Zamawiający  unieważni zapytanie,

c. wykonawca powinien w ofercie podać kwotowo cenę jednostkową netto i cenę brutto w PLN,

d. cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty,

e. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

a. posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności  będącej przedmiotem  zamówienia,

b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

c. dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez przedstawienie:

- co najmniej jednej osoby posiadającej  świadectwo i kwalifikacje uprawniające do zajmowania  się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru  i eksploatacji  w  zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych  o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci  elektrycznego oświetlenia  ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach  elektroenergetycznych  PPN (Prace pod Napięciem),

- wskazanie dysponowaniem (poświadczonym oświadczeniem) co najmniej  jednego podnośnika samochodowego  (tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym  do prac pod napięciem  z wysięgnikiem  zapewniającym  pracę na wysokości do 12 m.,

- Wykonawca dołączy do oferty dokumenty  na potwierdzenie  spełnienia ww. kryterium.

 

6. Istotne postanowienia umowy

a. Wykonawca zobowiązany jest we własnym  zakresie dokonywać przeglądu oświetlenia, a także przyjmować zgłoszenia napraw od mieszkańców gminy i ze strony Zamawiającego.

b. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 24 godziny usuwać zgłoszone awarie całych obwodów oświetlenia drogowego, a wymianę spalonych żarówek do 3 dni roboczych od  dnia zgłoszenia.

c. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usuniecie awarii innemu wykonawcy, a koszty prac potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot umowy.

 

7. Płatność za przedmiot zamówienia

a. Płatność w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

 

8. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

- Termin składania ofert: do 29.12.2017r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej    ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku”.

 

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

- Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

- Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową kwotowo netto i cenę brutto w PLN.

- W niniejszym postępowaniu, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

9.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami na potwierdzenie spełnienia w/w. kryterium
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wzór umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-12-20 12:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-12-20 12:09:18)
 
 
ilość odwiedzin: 2461039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X