☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyja o ustaleniu lok. inwest. celu publicznego dla przedsięwzięcia polega. na zmianie sposobu użytkowania i przebud. istniejącej plebanii na Gminno-Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 18 grudnia 2017r.

 

PGP.6733.9.2017

D E C Y Z J A

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

U S T A L A M

na rzecz Gminy Małkinia Górna warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku plebanii z przeznaczeniem na budynek Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ew. 754/4, 754/3 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku plebanii z przeznaczeniem na budynek Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ew. 754/4, 754/3 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.1. Uwarunkowania przestrzenne

a) Dopuszcza się przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku plebanii z przeznaczeniem na budynek Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej.

b) Dopuszcza się adaptację oraz przebudowy wewnątrz budynku w celu przystosowania pomieszczeń do pełnienia nowej funkcji.

c) Dopuszcza się budowę schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.

d) Usytuowanie zabudowy: istniejące, bez zmian

e) Maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: istniejąca, bez zmian.

f) Maksymalna wysokość budynku: istniejąca, bez zmian.

g) Dopuszczalna ilość kondygnacji: istniejąca, bez zmian.

h) Dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych, z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn doświetlających poddasze.

i) Dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: istniejące, bez zmian.

j) Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: istniejąca, bez zmian.

k) Maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: istniejąca, bez zmian.

l) Należy spełnić wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

2.2. Linie zabudowy

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej: wyznaczona jako istniejąca linia zabudowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

b) Odległości od nieruchomości sąsiednich reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

2.3. Zagospodarowanie działki

Warunki zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

3. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego

3.1. Warunki wynikające z ochrony środowiska

a) Teren planowanej inwestycji nie jest położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 2134 z późn.zm.)

b) Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).

c) Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519), ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1121), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987).

d) Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

3.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

a) Na przedmiotowym obszarze występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2187). Na działce o nr ew. 754/4 przy ul. Kościelnej 56 znajduje się Budynek plebanii wpisany do rejestru zabytków pod nr 529/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie decyzji z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków.

b) Zgodnie z ww. ustawą kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Małkinia Górna.

c) Wszelkie badania i prace prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obligatoryjnie wymagają uzyskania pozwolenia WKZ.

d) Przedmiotową inwestycję realizować zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

e) Wszelkie działania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny być prowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem oraz z użyciem materiałów budowlanych historycznie uzasadnionych.

f) Obowiązuje zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości zabytkowej.

4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej

4.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

4.2. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

4.3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

4.4. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów: powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej nieruchomości.

4.5. Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych.

4.6. Gromadzenie odpadów komunalnych w granicach działki własnej. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów na terenie działki własnej.

5. Warunki obsługi komunikacyjnej

5.1. Obsługa komunikacyjna: istniejącymi zjazdami z drogi powiatowej o nr ew. działki 700.

5.2. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).

6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

a) Inwestycję sytuować i roboty prowadzić przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.).

b) Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice własnej działki oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach, a także negatywnie wpływać na środowisko.

c) Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

7. Warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ dotyczy zamierzenia realizowanego na terenach mieszkaniowych B oraz terenach rolnych: pastwiska trwałe PsIV, PsV.

8. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarach osuwania się mas zimnych

Na przedmiotowym obszarze nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodziowego.

9. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia

9.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.).

9.2. W zależności od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

        Gmina Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, zwróciła się z prośbą o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku plebanii z przeznaczeniem na budynek Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ew. 754/4, 754/3 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 6 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 2147), przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren objęty liniami rozgraniczającymi tj. działka o nr ew. 754/4, 754/3 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku plebanii z przeznaczeniem na budynek Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ew. 754/4, 754/3 w obrębie Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

W trakcie postępowania uzyskano uzgodnienia:

  • z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie melioracji;

  • ze Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntów rolnych;

  • z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrowi Mazowieckiej, jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie inwestycji przyległych do pasa drogowego

  • z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

Załączniki

  • Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

  •  

Otrzymują:

  1. Gmina Małkinia Górna

  2. Parafia Rzymskokatolicka

   pw. Najświętszego Serca Jezusowego

  1. Powiatowy Zarząd Dróg

  2. a / a.

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-12-18 14:48:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-12-18 15:25:48)
 
 
ilość odwiedzin: 2540543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X