☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w m. Poniatowo, Grądy.

                                                          

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  12.12..2017

INW.271.1. 55 .2017                                                                

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Poniatowo i Grądy  gm. Małkinia Górna

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót  i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o następujących parametrach:

- długości L = 1674,97 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 140 mm, PN 10

- długości L = 5578,90 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 110 mm, PN 10

- długości L = 217,27 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 110 mm RC, PN 10 - przewiert sterowany

- długości L = 39,87 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 90 mm, PN 10

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi: 7 511,01 m

- hydranty nadziemne dn 80mm wraz z zasuwami - 54 kpl.

Wykopy w gruncie kat. I-III - 100 % ; wykonywane mechanicznie 100% ; o ścianach ze skarpami 53%, o ścianach w szalunkach 47%. W cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewnetualne odwodnienie wykopów.

Odtworzenie nawierzchni dróg żwirowych po wykonaniu sieci wodociągowej oraz miejscowe odtworzenie nawierzchni asfaltowych po pracach w poboczach dróg i po wykonaniu otworów roboczych dla przewiertów sterowanych.

Inwestycja obejmuje budowę przyłączy wodociągowych:

- długość L = 768,60 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 32mm, PN 10

- długość L = 951,60 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 40mm, PN 10

- długość L = 218,00 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 50mm, PN 10

- długość L = 115,52 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 63mm, PN 10

- długość L = 21,10 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 90mm, PN 10

- długość L = 22,70 m , materiał PE 100 SDR 11 dn 40mm, PN 16

- długość L = 2,00 m , materiał PE 100 SDR 11 dn 32mm, PN 16

Łączna długość projektowanych przyłączy wynosi: 2 099,52 m

- studnie wodomierzowe wraz z wyposażeniem - 6 kpl.

- kompletne zestawy wodomierzowe w domach - 67 kpl.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=163410 lub w siedzibie zamawiającego.

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 10.01.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie , w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-12-13 13:07:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-12-13 13:14:44)
 
 
ilość odwiedzin: 2420163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X