☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w m. Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga.

Małkinia Górna dnia  12.12..2017

INW.271.1. 54 .2017                                                                

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga, gm. Małkinia Górna

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót  i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje miejscowości: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele i Daniłówka Druga. Zaprojektowana sieć wodociągowa zabezpiecza zapotrzebowanie wody dla zabudowy istniejącej i projektowanej do realizacji na obszarze objętym projektem.

Sieć została zaprojektowana z rur i kształtek PVC PN10 łączonych kielichowo oraz z rur PE100 PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 11 136,00 mb o następujących średnicach:

Dn 160 mm PVC, PN10 – 6104,07 mb

Dn 160 mm PE 100, SDR11 – 194,29 mb

Dn 110 mm PVC, PN10 – 3 221, 31 mb

Dn 110 mm PE 100, SDR11 – 1 003,59 mb

Dn 63 mm PE 100, SDR11 – 309,41 mb

Dn 40mm PE100, SDR 11 – 302,64 mb

W zakresie armatury sieciowej przewidziano zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina o średnicach: Dn 150 mm, Dn100 mm, Dn 80 mm, Dn 50mm, Dn 40mm.

Przewidziano również hydranty przeciwpożarowe nadziemne Dn 80mm z materiałów odpornych na korozję z zabezpieczeniem w przypadku złamania. Projekt przewiduje wykonanie niektórych odcinków sieci wodociągowej metodą przecisku sterowanego, ze względu na utwardzenie terenu oraz utrudniony dostęp.

Przejście poprzeczne wodociągu pod drogą wojewódzką, drogami powiatowymi, pod rzeką Brok, a także pod torem kolejowym oraz rowami melioracyjnymi zaprojektowano w rurach osłonowych ochronnych.

Przyłącza wodociągowe doprowadzające wodę do budynków zaprojektowano z rur PE100 SDR11 i zakończono zestawem wodomierzowym, w skład którego wchodzi również zawór antyskażeniowy.

Na działkach niezabudowanych przewidziano w projekcie wykonanie studni wodomierzowych, w których zainstalowany będzie zestaw wodomierzowy.

Łącznie zaprojektowano 99 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 3 166,00 mb w szczególności:

Dn 110 mm PVC10 - 137,00 mb,

Dn 63 mm PE100 SDR11 - 713,00 mb,

Dn 40 mm PE100 SDR11 - 2 316,00 mb.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=162298 lub w siedzibie zamawiającego.

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 09.01.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie , w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-12-13 12:48:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-12-13 12:57:06)
 
 
ilość odwiedzin: 2540524

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X