☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

Małkinia Górna, dnia 07.12.2017 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
 6. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 7. dobra znajomość obsługi komputera,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. CV,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych,
 4. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
 5. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań stanowiska pracy,
 6. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 7. samodzielność,
 8. umiejętność współpracy z ludźmi,
 9. rzetelność, komunikatywność, kreatywność,
 10. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. dbanie o właściwe zorganizowanie procesu budowlanego realizowanych inwestycji oraz remontów obiektów stanowiących własność Gminy,
 3. realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym zadań zarządcy dróg gminnych,
 4. realizowanie zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
 5. analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy krajowych, unijnych i zagranicznych na zadania objęte zakresem obowiązków,
 6. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi,
 7. aktualizacja wniosków o dofinansowanie, które zostały wytypowane do dofinansowania i przekazywanie ich do instytucji finansujących w wyznaczonych ramach czasowych,
 8. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskania środków publicznych przez przedsiębiorców, pracodawców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne,
 9. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków na realizację zadań finansowanych z innych źródeł,
 10. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych,
 11. wykonywanie obowiązków z zakresu sprawozdawczości statystycznej.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy
 5. kopie świadectw pracy, ewentualnie dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie,
 6. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 3 pkt. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 1. praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 16oo;
 2. praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;
 3. praca w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna;
 4. praca obejmuje także pracę w terenie oraz wyjazdy służbowe;
 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy        

 

                                                                                              mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Dębkowska
(2017-12-07 15:29:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2017-12-07 16:07:08)
 
 
ilość odwiedzin: 3103434

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X