☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ogłasza nabór na stanowisko pracownicze: ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymiar zatrudnienia – pełen etat

1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo polskie;

2. Posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych  z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) wysoka kultura osobista,

d) znajomość obsługi komputera,

e) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

f) umiejętność pracy w warunkach stresujących,

g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

h) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

i) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną,

j) nieposzlakowana opinia,

k) umiejętność pracy w grupie.

 

3. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11 ) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

16) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

4. Informacje dodatkowe:

1) praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach zadaniowego systemu czasu pracy;

2) praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;

3) asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;

4) asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania  lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny

List motywacyjny i CV należy podpisać własnoręcznie i opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922)

c)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy, w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu z określeniem okresu zatrudnienia,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) kopia dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

j) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

k) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

l) oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922)

Uwaga! W przypadku zawarcia umowy o pracę kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.

 

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

7. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR  NA ASYSTENTA RODZINY”) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej,  lub przesłać pocztą   na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna w terminie do dnia  20  grudnia  2017 roku.

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.      

 Małkinia Górna, 07.12.2017 r.                

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Sobieska          

Wytworzył:
Katarzyna Sobieska
(2017-12-07)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-12-07 12:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-12-07 12:59:50)
 
 
ilość odwiedzin: 3101905

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X