☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018 roku.

Małkinia Górna, dnia 23 listopada 2017

 

 

Oznaczenie sprawy: PGP.271.6.2017

 

 

ZAPYTANIE

 

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018 roku”.

 

I. Zamawiający

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00, faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018 roku”.

1. W zakres opracowania wchodzi wykonywanie:

  • projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1073 z późn. zm), w związku z art.50, ust.4 i art. 60 ust.4,
  • projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o podstawowym zakresie ustaleń z analizą o których mowa w art.4 ust.2 pkt 1 z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1073 z późn. zm), w związku z art.50, ust.4 i art. 60 ust.4,
  • projektów decyzji o warunkach zabudowy o podstawowym zakresie ustaleń z analizą o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie  sposobu ustalania wymagań dotyczącej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588), dla terenów położonych na obszarze Gminy Małkinia Górna. 
  • projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

2. Na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy 2017 roku przewiduje się sporządzenie w 2018 roku:

  • 60 projektów decyzji o warunkach zabudowy
  • 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • 5 decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy (częściowe zmiany decyzji, nie wymagające dodatkowych uzgodnień /decyzje te dokonywane będą przez Zamawiającego po uprzedniej akceptacji z Wykonawcą - bez dodatkowego wynagrodzenia).

Powyższa ilość może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zależności od ilości złożonych do siedziby Zamawiającego wniosków. Wskazane liczby są szacunkowe, opracowane na podstawie ostatniego roku;

3. W skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:

- projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej,

- analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokół działki, której dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, sporządzony w formie graficznej i opisowej,

4. Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji, licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku wynosi :

1) projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy bez analizy, o której mowa w §1 pkt. 1 i 2 - w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania od Zamawiającego materiałów określonych w § 2,

2) projekty decyzji o warunkach zabudowy z analizą, o której mowa w §1 pkt.3 - w terminie nie dłuższym niż 21 dni, od dnia otrzymania od Zamawiającego materiałów określonych w § 2,

5. Termin przygotowania projektu decyzji odmownej wynosi maksymalnie 30 dni.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

V. Kryterium wyboru i odpłatności

 Kryterium wyboru i odpłatności jakim będzie się Zamawiający kierował jest  najkorzystniejsza cena (Cena- należy rozumieć kwotę brutto) za wykonanie projektów decyzji wymienionych w formularzu ofertowym pkt. 2 zamówienia  za wykonanie projektów decyzji .

VI. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

b) uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

c) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich dwóch latach, polegających na opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z referencjami poprzednio zamawiających.

VII. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę.

2. Cena oferty ma obejmować kwotę za opracowanie jednego projektu decyzji wymienionego w formularzu ofertowym w pkt.2.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z przygotowaniem projektu jednej decyzji.

VIII. Płatność za przedmiot zamówienia

Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowana każdorazowo po opracowaniu projektu, lub kilku projektów decyzji, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy na podstawie wystawionego rachunku, w terminie 30 dni od daty potwierdzonego złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IX. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

1. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2018 roku".

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto.

X. Osoby do kontaktu

 Kierownik Referatu Planowania i Gospodarki Przestrzennej -Pani Ewa Orłowska tel. 29/644 29 81

XI. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wraz z  dokumentami na potwierdzenie spełnienia w/w kryteriów

2. Wzór umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-11-27 14:03:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-11-27 14:07:09)
 
 
ilość odwiedzin: 2419146

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X