☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na na zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna

                                                                                       Małkinia Górna, dnia 20.11.2017r.

 

Nr 5540.14.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE


             Wójt Gminy Małkinia Górna zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego  będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna.


I. Zamawiający:
Gmina Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
NIP: 759-16-24-930
Telefon: 29 644 80 00 Fax: 29 745 651 18

II. Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego  będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna".
 • Zakup  paliw płynnych  w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. w formie doraźnych tankowań pojazdów OSP oraz tankowanie w zbiorniki przenośne paliwa do sprzętu motorowego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.
 • Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w skali jednego roku wynosi odpowiednio:

- etylina Pb 95 – 4100 l.
- olej napędowy – 15100 l.

 • Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określone w umowie.

III. Wymogi

 1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą dokumentu WZ, po każdym tankowaniu odbieranego przez kierowcę. Na koniec miesiąca wystawiona zostanie faktura zbiorcza na podstawie dokumentów WZ.
 2. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego
 3. Zakup paliw płynnych, dokonywać się będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
 4. Oferowane paliwo musi spełniać obowiązujące wymagania jakościowe zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) zgodnie z normą PN-EN 590
 5. Płatność będzie realizowana przelewem sukcesywnie (jeden raz w miesiącu) po realizacji przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane w Umowie konto Wykonawcy.
 6. Na każdym dokumencie WZ należy wpisać aktualny stan km pojazdu tankującego.
 7. Szczegółowy wykaz osób oraz wykaz pojazdów dostarczony zostanie w dniu podpisania umowy.
 1. Dokumenty wymagane od Wykonawców
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3.
 4. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik nr 4.
 5. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu
 1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowania pieczęcią firmową.
 4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie IV zapytania ofertowego.
 1.  Miejsce i termin składania ofert
 1. Oferty należy złożyć do dnia 30 .11.2017 r. do godziny 15:00
 1. w Sekretariacie pok. Nr 13 Urzędu Gminy Małkinia Górna
 2. drogą pocztową (adres jw.).
 • Wypełnioną ofertę z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie / opakowaniu. Koperta / opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna”.

 Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę i zostaną zwrócone.

 1. Wybór oferty
 1. Wykonawca określi cenę jednego litra benzyny bezołowiowej 95 oraz jednego litra oleju napędowego - Ecodiesel na dzień 30.11.2017 r. i dołączy dowód potwierdzający tę cenę.
 2. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Ustalony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
 3. Kryteria oceny ofert:
  1. cena 60 %
  2. rabat 40 %

Zastosowane wzory do obliczenia oferty:

            Kryterium cena

   Liczba punktów = (najniższa cena etylin Pb 95 / cena badanej oferty x 30) + (najniższa cena olej napędowy / cena badanej oferty x 30)      

Kryterium rabat

Wybrana zostanie ważna oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.  W niniejszym postępowaniu, rozeznaniu cenowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

  Liczba punktów = (rabat oferty badanej /  najwyższy oferowany rabat x 20) + (rabat oferty badanej  /  najwyższy oferowany rabat x 20)      

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 1. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest: pracownik Urzędu Gminy Małkinia Górna

Agata Kozikowska - Inspektor ds. obronności, tel. 29-644-29-84.
 

Załączniki

Wytworzył:
Agata Kozikowska
(2017-11-20)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-11-20 13:14:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-11-22 08:22:35)
 
 
ilość odwiedzin: 2461604

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X