☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wyposażenia Klubu Senior + w artykuły gospodarstwa domowego i drobny sprzęt sportowy.

„PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020”

           

SOP. 271.8.2017                                                                   Małkinia Górna, dnia 17.11.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy wyposażenia „Klubu Senior+” w artykuły gospodarstwa domowego i drobny sprzęt sportowy

 

 

Gmina Małkinia Górna (Zamawiający)

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. INFORMACJE O ZMAWIAJĄCYM I WYKONAWCY:

ZAMAWIAJACY;

GMINA MAŁKINIA GÓRNA

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

NIP: 759-16-24-930, REGON: 550667920

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o WYKONAWCY, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2.1. Zamówienie realizowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz ze środków własnych Gminy Małkinia Górna.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

2.3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1) część I – wyposażenie w artykuły gospodarstwa domowego,

2) część II – wyposażenie w drobny sprzęt sportowy.

3) Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do dostarczenia zamówienia do Klubu „Senior+” w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1.Przedmiotem zamówienia jest; zakup i dostawa  wyposażenia

Klubu „Senior+” w Małkini Górnej.

a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określone obowiązującym prawem.

b) Dostawa obejmuje montaż i transport na koszt wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego.

c) przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności Wykonawcy i Zamawiającego.

d) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy udzielonej przez producenta, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru.

e) Termin lub okres wykonania zamówienia: do dnia 5 grudnia 2017 roku.

4. WYBÓR OFERT

4.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100%

4.2. Zamawiający może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia oferty.

4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

4.4. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi.

4.5. W przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

5.1. Oferty na części należy składać w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 1000. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego, w kopercie opisanej „Oferta na wyposażenie Klubu Senior+”.

6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

7. Wszelkich informacji udziela pani Wiesława Augustyniak, Inspektor do spraw społecznych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie elektronicznej na adres e-mail: waugustyniak@malkiniagorna.pl.

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Formularz ofertowy w wersji do edycji

Projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-11-20 11:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-11-23 10:24:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2420225

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X