☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o umorzeniu postęp. w sprawie ustalenia lok. inwest. celu pub. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 10 listopada 2017 r.

GPI.6733.7.2017

DECYZJA

Na podstawie art.105 §1 i 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

umarzam postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna”, obejmującego część działek ewidencyjnych o numerach: 2346, 162/2, 162/3, 350 położonych w obrębie Małkinia Górna; 1 położonej w obrębie Zawisty Nadbużne; 98 położonej w obrębie Rostki Wielkie; 64 położonej w obrębie Kańkowo; 58, 59, 68/3, 72, 75 położonych w obrębie Małkinia Mała-Przewóz; 1/2, 1/3, 1/4, 35/2, 136/441 położonych w obrębie Klukowo; 536/2, 536/3, 536/4 położonych w obrębie Glina.

Uzasadnienie

W dniu 19 września 2017 r. Gmina Małkinia Górna wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna”, obejmującego część działek ewidencyjnych o numerach: 2346, 162/2, 162/3, 350 położonych w obrębie Małkinia Górna; 1 położonej w obrębie Zawisty Nadbużne; 98 położonej w obrębie Rostki Wielkie; 64 położonej w obrębie Kańkowo; 58, 59, 68/3, 72, 75 położonych w obrębie Małkinia Mała-Przewóz; 1/2, 1/3, 1/4, 35/2, 136/441 położonych w obrębie Klukowo; 536/2, 536/3, 536/4 położonych w obrębie Glina.

Po rozpatrzeniu wniosku, w przedmiotowej sprawie został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, który zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został skierowany do uzgodnień z właściwymi organami. Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi projekt decyzji przesłany został do uzgodnień Dyrektorowi RZGW.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, postanowieniem nr 2743/P/NZD/17 z dnia 24.10.2017r znak: NZD-0212-1331-2017, odmówił uzgodnienia przesłanego projektu decyzji dla zamierzenia jak wyżej, informując, że inwestycja w części znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią wg map zagrożenia powodziowego dla rzeki Bug. Pozytywne uzgodnienie w/w decyzji uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania przez inwestora decyzji zwalniającej z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych w art. 88l ust.2 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.).

Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest również na terenie stanowiącym grunty leśne Skarbu Państwa projekt decyzji przesłany został do uzgodnień Dyrektorowi RDLP.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, postanowieniem nr 346/17 z dnia 24.10.2017r znak: ZW.224.4.308.2017.ZO, odmówił uzgodnienia przedłożonego projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia jak wyżej, informując, że inwestycja niezgodna jest z leśnym przeznaczeniem tego gruntu. Nie zostały również spełnione przesłanki, które mogłyby umożliwić ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji niezgodnej z leśnym przeznaczeniem tego gruntu zgodnie z art. 61 ust.1 pkt 4 upzp. Między innymi nie została wydana decyzja wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne i nie określono czy planowana inwestycja mieści się w zakresie celu zmiany przeznaczenia gruntu leśnego, określonego w starym mpzp.

W tym stanie rzeczy postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Dlatego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Małkinia Górna

  2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

  3. Powiatowy Zarząd Dróg

  4. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

  5. Małgorzata Brzostek

  6. Dorota i Karol Ferenc

  7. a / a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-11-17 11:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-11-17 11:48:31)
 
 
ilość odwiedzin: 2414949

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X