☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. zakupu, wykonania, dostawy i montażu wyposażenia Klubu Senior+ w Małkini Górnej.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO SENIOR+ NA LATA 2015-2020

           

SOP. 271.4.2017                                                                   Małkinia Górna, dnia 15.11.2017r.

                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

                                      dotyczy wyposażenia „Klubu Senior+”

 

 

                                      Gmina Małkinia Górna (Zamawiający)

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. INFORMACJE O ZMAWIAJĄCYM I WYKONAWCY:

ZAMAWIAJACY;

GMINA MAŁKINIA GÓRNA

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

NIP: 759-16-24-930, REGON: 550667920

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o WYKONAWCY, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2.1. Zamówienie realizowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz ze środków własnych Gminy Małkinia Górna.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

2.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1) część I – wyposażenie w sprzęt RTV i AGD,

2) część II – wyposażenie w meble.

2.4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do dostarczenia zamówienia do Klubu „Senior+” w Małkini Górnej ul. Biegańskiego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest; zakup, wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia

Klubu „Senior+” w Małkini Górnej.

a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określone obowiązującym prawem.

b) Dostawa obejmuje montaż i transport na koszt wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego.

c) przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności Wykonawcy i Zamawiającego.

d) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy udzielonej przez producenta, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru.

e) Termin lub okres wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2017 roku.

4. WYBÓR OFERT

4.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100%

4.2. Zamawiający może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia oferty.

4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

4.4. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi.

4.5.W przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

5.1. Oferty na części należy składać w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 1 do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 1000. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego, w kopercie opisanej „Oferta na wyposażenie Klubu Senior+”.

6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

7. Wszelkich informacji udziela pani Wiesława Augustyniak, Inspektor do spraw społecznych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie elektronicznej na adres e-mail: waugustyniak@malkiniagorna.pl.

 

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Formularz ofertowy w wersji do edycji

Projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-11-16 10:48:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-11-16 10:58:54)
 
 
ilość odwiedzin: 2414946

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X