☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki na Przebudowę drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki.

Ogłoszenie nr 500055441-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.

Małkinia Górna: Przebudowa drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, Krajowy numer identyfikacyjny 54170100000, ul. ul. Przedszkolna  1, 07320   Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (url): www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki
Numer referencyjny  INT 271.21.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Poniatowo – Złotki o następujących rozwiązaniach projektowych: - Droga klasy D - Szerokość nawierzchni jezdni – 4,0 m, - Pobocza utwardzone obustronne – 0,15 - 0,75 m. - Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – daszkowy 3% - Spadek poprzeczny poboczy – 8,00 % - Długości 939,29 mb. Przebudowywaną jezdnię, ze względu na szerokość działki oraz ustalenie z Inwestorem, przyjęto jako jedną jezdnię o szerokości 4,0 m., przeznaczoną do ruchu w obu kierunkach. Założono spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 3 %. Założono wykonanie sześciu mijanek. W miejscu mijanki szerokość jezdni wynosi 5,0 m. Długość mijanki przyjęto 25,0 m oraz skosy 1:4. Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy granice pasa drogowego. Droga, będąca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest na terenie Gminy Małkinia Górna, obręb Grądy. Zajmuje część działki nr 417. Istniejąca droga na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnię kamienną o zmiennej szerokości od 3,5 m do 4,5 m. Istniejąca nawierzchnia kamienna jest rozjeżdżona oraz miejscowo zarośnięta trawą. Po obu stronach drogi występują tereny leśne z pojedynczą zabudową mieszkalną. Zjazdy do posesji częściowo umocnione kruszywem.

II.5) Główny Kod CPV: 45233226-9

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający Gmina Małkinia Górna informuje, że w dwóch postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty,a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ze względu na otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przedmiotową inwestycję Zamawiający postanowiła udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 500055458-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.

Małkinia Górna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500055441-N-2017
Data: 08-11-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Małkinia Górna, Krajowy numer identyfikacyjny 54170100000, ul. ul. Przedszkolna  1, 07320   Małkinia Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 6448000, 6442985, e-mail poczta@malkiniagorna.pl, faks 297 455 118.
Adres strony internetowej (url): www.malkiniagorna.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zakład Robót Budowlano - Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura, ul. Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, mail: zrbd@vp.pl, województwo Mazowieckie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-11-08 12:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-11-08 12:22:42)
 
 
ilość odwiedzin: 3097531

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X