☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Małkinia Górna, dnia 27.10.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

przy ul. Biegańskiego 3

 

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 5. wykształcenie wyższe magisterskie;
 6. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;
 7. ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.  poz.1769);
 8. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,
 9. znajomość przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii, ustawy o finansach publicznych;
 10. znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, współpracy z instytucjami pozarządowymi, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), prawa pracy, pracowników samorządowych;
 11. dobra znajomość obsługi komputera;
 12. nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. CV;
 2. znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;
 3. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz wysoka kultura osobista;
 4. doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizacja zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;
 3. organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;
 4. przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów na posiedzenia komisje i sesje Rady Gminy;
 5. przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy.
 6. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 7. organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;
 8. nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników;
 9. koordynacja realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 10. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w celu przedstawienia przez Wójta tego dokumentu uprawnionym organom oraz opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie gminnych programów pomocy społecznej;
 11. analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 12. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;
 13. współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, fundacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych ośrodka ;
 14. sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek Ośrodka Pomocy Społecznej;
 15. przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej;
 16. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy UE, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
 5. kopie świadectw pracy, ewentualnie dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie,
 6. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 1. praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 16oo;
 2. praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;
 3. praca w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Biegańskiego 3; 07-320 Małkinia Górna;
 4. praca obejmuje także pracę w terenie oraz wyjazdy służbowe;
 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy          

                                                                                              mgr Bożena Kordek

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Dębkowska
(2017-10-27 17:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2017-10-27 17:30:39)
 
 
ilość odwiedzin: 3103480

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X